ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

آینه کاریها و پنجره های آبنوس آن کجاست؟
قصر شیخ خزعل
در خوزستان تخریب شد!

 
 
 
 

سپاه پاسداران قصر شیخ خزعل را که در دوره قاجاریه در خرمشهر ساخته شده بود ویران کرد. سازمان میراث فرهنگی از تخریب کنندگان این کاخ به ستاد کل نیروهای مسلح شکایت کرده است.

این قصر از جمله آثار تاریخی ثبت شده در میراث فرهنگی بود.

این قصر در سال ۱۹۱۷ در زم‍ی‍ن‍‍ی ب‍‍ا زی‍رب‍ن‍‍ا‌ی ۷۸۸ م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‌ ساخته شده بود. در و پنجره های این بنا از چوب ساج و آبنوس ساخته شده و سقف و محل داخل اتاق ها و طارم و ایوان های آن آینه کاری و نقاشی شده بود. طی سالهای گذشته ده‌ها میلیون تومان برای مرمت این قصر تاریخی هزینه شده بود. شاید آنها که تحت پوشش مقابله با آثار استعمار دستور تخریب این قصر را دادند، برای فروش و انتقال همین آینه کاری ها و در و پنجره های آبنوس و ساج نقشه داشتند.

شیخ خزعل فرزند جابر بن مرداو بین سال های 1897 – 1925 حاکم محمره ( خرمشهر کنونی ) بود.
وی از خاندان بنی کعب از بزرگترین قبایل عرب در استان خوزستان بود و پدر وی شیخ جابر بن مرداو در سال 1857 توسط ناصرالدین شاه به حاکمیت رسید.

پس از کشف نفت در جنوب ایران قلمرو حاکمیت شیخ جابر و فرزندان او اهمیت استراتژیک یافت و در دوره شیخ خزعل روابط گسترده ای بین او و بریتانیا برقرار شد و در واقع شیخ خزعل نماینده و برگزیده بریتانیا در جنوب ایران بود و مستقل از حکومت مرکزی عمل می کرد. رضاشاه در چارچوب استقرار قدرت خود و تمرکز قدرت در تهران، با او وارد مذاکره شد اما در جریان همین مذاکره او را دستگیر و پس از انتقال به تهران حصر خانگی کرد. مامور مذاکره با وی، از طرف رضاشاه سرتیپ زاهدی بود که بعدها در زمان محمدرضاشاه عامل کودتای 28 مرداد شد و به درجه سپهبدی و مقام نخست وزیری رسید.

شاید بهانه آنها که این اثر تاریخی را ویران کرده اند، مبارزه با استعمار انگلیس باشد و شاید هم از بین بردن هر نشانه ای که شیخ نشین های خلیج فارس به موجب آن مدعی تعلق خوزستان به اعراب داشته باشد. اما ویران سازی یک ساختمان تاریخی، نه مبارزه با استعمار و نه مقابله با تهدیدهای تبلیغاتی و شاید در آینده نظامی اعراب منطقه. میراث فرهنگی، جدا از سیاست های روز است و استقلال کشور نیز با سیاست های اقتصادی، خارجی، داخلی و... تعیین می شود نه با تخریب یک ساختمان تاریخی. سپاه اسب را رها کرده و قاچ زین اسب را چسبیده!

 
 

اشتراک گذاری: