ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 مهـــــر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

سخنرانی سردار نقدی در قیاس به خویش
اغلب رهبران کشورها
بی سواد، کلاش و قاچاقچی اند!

 
 
 
 

سردار شکنجه که با دو درجه ارتقاء مقام به سردار قضائی نیز تبدیل شده و احکام دادگاه های کودتا را صادر می کند، طی سخنانی جهان شمول که سایت "تغییر" آن را منتشر کرده - اما یادش رفته بنویسد نقدی در کجا و به چه مناسبت سخنرانی کرده- گفته است:

اغلب رهبران کشورها افرادی بی‌سواد، کلاش، قاچاقچی و فاسدند و آنهایی هم که سالم‌تر هستند، علم‌محور نیستند. اما شرط رهبر در کشور ما دانشمندی و اجتهاد است.

سردار نقدی که پس از شکنجه شهرداران تهران در ابتدای ریاست جمهوری محمد خاتمی از کار برکنار شده و در دوران احمدی نژاد با ترفیع مقام به صحنه بازگشته و فرمانده بسیج و نیروی زمینی سپاه شده در همین سخنرانی، قیاس به خویش کرده و اضافه کرده است:

اگر پول، کاری را از پیش می‌برد موسسات خیلی قشنگ و بزرگی که در آمریکا وجود دارد مرزها را می‌شکستند. در صورتی که اکنون آمریکا برای حل مسئله‌ای که یک آدم عاشق می‌تواند آن را حل کند، پنج هزار دکتر را استخدام می‌کند. البته این نافی مسئولیت نیست، بلکه هرچه در توان داریم باید در این راه بکارگیری کرد ولی این را هم بدانیم که اتکا به فرمول آمریکایی و غربی ما را به نتیجه نمی‌رساند.

 
 

اشتراک گذاری: