جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خبری که شب گذشته منتشر شد
گزارش غير مترقبه B.B.C
از طرح حمله امريکا به ايران

 
 
 
 

 

درآخرين ساعت پايانی شب گذشته، بطور غيرمترقبه اين گزارش روی خروجی سايت خبری بی بی سی قرار گرفت:
بی بی سی دريافته است که طرح های احتياطی آمريکا برای حمله هوايی به ايران از هدف قرار دادن تاسيسات اتمی اين کشور بسيار فراتر می رود و شامل اکثر زيرساخت های نظامی اين کشور می شود. تصور می شود که هر نوع حمله ای از اين نوع - اگر دستور آن صادر شود - پايگاه های هوايی و دريايی، تاسيسات موشکی و مراکز فرماندهی و کنترل نيروهای مسلح ايران را شامل خواهد شد.
منابع ديپلماتيک به بی بی سی گفته اند که مقام های ارشد در "فرماندهی مرکزی" ارتش آمريکا در ايالت فلوريدا به عنوان يک طرح احتياطی مجموعه ای از اهداف بالقوه را در داخل ايران برای بمباران مشخص کرده اند.
فرانک گاردنر، خبرنگار امور امنيتی بی بی سی، می گويد که بنابه گزارش ها، يکی از عواملی که می تواند ماشه چنين حمله ای را بکشد اين است که تاييد شود ايران درحال ساخت سلاح اتمی است. همچنين حمله ای پرتلفات به نيروهای آمريکايی در عراق، اگر سرنخ آن در تهران يافته شود، نيز می تواند دليل ديگری برای اجرای طرح بمباران ايران باشد.
مقام های آمريکايی در هفته های اخير گفته اند شواهدی حاکی از ارسال سلاح از ايران به شبه نظاميان شيعه عراقی در دست دارند و "شواهد" خود شامل برخی سلاح ها را در بغداد به خبرنگاران نشان دادند.