هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

به آذین
دراغماء
 

 
 
 
 

در روزهای گذشته گزارش های متناقضی از وضع جسمی محمود اعتماد زاده "به آذین" منتشر شده است. برخی گزارش ها از ادامه بستری شدن او در بیمارستان آراد تهران حکایت دارند و برخی دیگر حکایت از بازگرداندن او به خانه. اما در هر دو گروه گزارش ها بر این نکته تکید شده که وی در حال "کُما" بسر می برد و امید نسبت به نجات او روز به روز کمتر می شود. به آذین متولد دی ماه 1293 در رشت است و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران و شاخص ترین مترجمان معاصر. به آذین درعین ترجمه، آثاری را نیز به قلم خود نوشته و منتشر کرده است مانند مهره مار، اما معروف ترین آنها " میهمان این آقایان" است که شرح دوران زندان، پس از تاسیس کانون نویسندگان ایران می باشد. بدشواری بتوان تصور کرد در چند ده سال آینده، مترجمی درایران ظهور کند که بتواند آثاری جون "جان شیفته" و "ژان کریستف" را ترجمه کند. نام به آذین با نام شولوخف، بالزاک و رومن رولان در ادبیات و فرهنگ ایران تثبیت شده است.