پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


اردشير حسين پور
خاکسپاری بی تحقيق
مشکوک تر از مرگ مشکوک

 

اردشير حسين‌پور، که به طرز مشکوکی در خوابگاه استادان دانشگاه شيراز در گذشت را پدر اتم ايران لقب داده اند. صرفنظر از اهداف نظامی و يا غير نظامی رهبران جمهوری اسلامی برای فعاليت های اتمی ايران، مرگ وی ضايعه ای برای فيزيک اتمی ايران بود. حسين پور هنگام مرگ 40 سال بيشتر نداشت و هنوز معلوم نيست چرا هنوز در خوابگاه استادان دانشگاه زندگی می کرده است.

چند روز پس از اعلام درگذشت حسين پور، روزنامه اسرائيلی "اورشليم پست" مدعی شد که او را ماموران وابسته به موساد کشته اند. ادعائی که بيشتر به جنگ تبليغاتی می ماند تا واقعيت و هدف از آن می تواند قدرت نمائی نيز باشد.

دكتر حسين پور از اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی مالك اشتر(علوم و تحقيقات دفاعي) بود و ضمن تاسيس مركز تحقيقات الكترو سرام امواج الكترو مغناطيسی در دانشگاه صنعتی مالك اشتر يكی از طراحان وسازندگان سانتريفيوژ در ايران بود.

هنوز هيچ اطلاع رسمی درباره مرگ ناگهانی وی منتشر نشده است. حتی گزارش پزشکی قانوني؛ درحاليکه اگر ريگی به کفشی نبود، بايد مرگ ناگهانی او در تمام زمينه ها تحقيق و بررسی شده و اعلام شود.