پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


نگاهی به آخرين جمع بندی سياسی شورای رهبری سازمان مجاهدين انقلاب
در نتيجه ندانم کاری ها
ايران تبديل به "سيبل" شليک جهانی شده

 

محسن آرمين، سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب آخرين جمع بندی رهبری شورای سياسی اين سازمان را اعلام داشت. براساس اين جمع بندی: ناكارآمدی، عدم شناخت و درك صحيح از شرايط و مفروضات غلط و فاقد مبانی استدلالی قوی، كشور را در وضعيت نگران‌‏كننده‌‏ای فرو برده است.

با نزديك شدن به پايان مهلت تعيين‌‏شده در قطعنامه شورای امنيت، هيچ نشانی از ابتكار و تدبير برای كنترل بحران هسته‌‏ای از سوی مسوولان ديده نمی‌‏شود.

تحريم‌‏ها عليه ايران فراتر از مفاد قطعنامه 1737 به اجرا درآمده است و كشور در بی‌‏سابقه‌‏ترين چالش در روابط اقتصادی و سياسی خود با ساير كشورها قرار گرفته است.

تبليغات رسانه‌‏های خارجی در جهت‌‏دهی به افكار عمومی و تحريك آن عليه ايران نشان از اجرای طرح‌‏های فراتر از قطعنامه 1737 دارد.

بنيادگرايی شيعی در كنار بنيادگرايی سنی به عنوان خطری برای صلح جهانی تبليغ می‌‏شود و ايران به عنوان كانون اصلی بنيادگرايی شيعی و ناامنی در جهان معرفی می‌‏شود.

ما از بازگشت به سياست‌‏های هسته‌‏ای گذشته، توقف داوطلبانه فعاليت هسته‌‏ای و گفت‌‏وگو با هدف جلب اعتماد در مسير استفاده صلح‌‏آميز از فناوری هسته‌‏ای تاکيد داريم.