پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


محمد خاتمی:
شرايط حساس است، دشمن تراشی نکنيد

 

پايگاه اطلاع رسانی "باران" که بنيادی است از دولتمردان 8 سال اصلاحات و شماری از دولتمردان دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، طی سخنان هشدار دهنده ای، در ارتباط با موقعيت بحرانی و حساس کنونی گفت:

از آنچه موجب سوءظن، دوری كشورها از ما و سوق داده شدن آنان به اتحاد با نيروهايی كه عظمت و پيشرفت ايران را نمی‌خواهند می‌شود، پرهيز كنيم.