پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


مانور موشکی سپاه
در خليج فارس و دريای عمان

 

همزمان با مانور نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس، در ايران نيز اعلام شد که يگان های موشکی نيروی هوائی و دريائی سپاه پاسداران نيز به مدت 2 روز دردريای عمان و خليج فارس دست به يک مانور می زنند.

اين مانور بانام "رعد" از امروز آغاز و فردا نيز ادامه خواهد يافت. شماری موشک دراين مانور پرتاب خواهد شد.