پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

بازداشت دبيردوم ها
از عراق آغاز شد!
يورش نظامی به
سازمان های شيعه در يمن


 

طرح دستگيری و ربودن دبيردوم های سفارتخانه های جمهوری اسلامی که از دو هفته پيش در محافل سياسی ايران در باره آن صحبت می شد، با ربودن دبيردوم سفارت ايران در عراق آغاز شد. بازداشت شده جلال شرفی نام دارد و دو نقل قول تاکنون در باره دستگيری او انتشار يافته است. يک نقل قول آنست که وی هنگامی که عازم محل بانک تازه تاسيس جمهوری اسلامی در بغداد بوده توسط نيروهای مشترک عراقی و امريکائی دستگير شده و نقل قوم دوم می گويد که وی در کنار صحنه آخرين حادثه انفجاری بغداد دستگير شده است. چه نقل قول اول درست باشد و چه نقل قول دوم، يک نکته قطعی است و آن لو رفتن اطلاعاتی مهم در جريان دستگيری 5 فرمانده سپاه در يورش اربيل و سپس دستگيری های متعاقب آن در بغداد است. درباره بازداشت و يا ربودن دبيردوم های سفارت جمهوری اسلامی که عموما از مقامات امنيتی سپاه و يا واحد قدس هستند از مدتی پيش صحبت بود و طرح فراخواندن آنها به تهران نيز مطرح بود که معلوم نيست چه تعداد از آنها به تهران رسيده اند. نام و ماموريت اين دبير دوم ها نيز از آنجا که وابسته به سپاه هستند احتمالا در جريان دستگيری های اخيری امريکائی ها انجام داده اند بدست آمده است.

همزمان با دستگيری دبيردوم سفارت جمهوری اسلامی در عراق که خواه نا خواه از طريق امريکائی ها به اطلاعات تازه تری دست خواهند يافت، اعلام شد که در کشور يمن نيز يورش به تشکل ها و سازمان های شيعه های اين کشور آغاز شده است. اين سازمان ها نيز اغلب چه از نظر پولی و چه از نظر آموزش نظامی زير نفوذ سپاه پاسداران قرار دارند. در جريان يورش نيروهای نظامی و امنيتی دولت يمن به سازمان ها و تشکل های شعيان اين کشور تاکنون 42 کشته داشته است. اين شمار کشته و همچنين اعلام 81 زخمی نشان می دهند که سازمان های شيعيان يمن نيز مسلح بوده اند و تلفات در يک درگيری مسلحانه ببار آمده است.

دولت يمن برای تحويل سلاح به اين سازمان ها 48 ساعت فرصت داده بود و درپايان اين فرصت حمله آغاز شد.( به خبر اطلاعات لو رفته پيرامون نقش يکی از ماموران اعزامی جمهوری اسلامی به يمن برای سازماندهی شيعيان اين کشور، در شماره روز گذشته پيک نت مراجعه کنيد.)