پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

 

 

 


 

نامه سنديکای شرکت واحد
به فدراسيون سنديکاهای ونزوئلا
تا احمدی نژاد آنجاست
حق ما را به او ياآوری کنيد

سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در نامه ای به فدراسيون سراسری سنديکاهای کارگری ونزوئلا که همزمان با حضور احمدی نژاد در اين کشور مخابره شده بود، از اين فدراسيون خواست تا از رئيس جمهور ايران در ونزوئلا بخواهد:

1- حقوق سنديکاهای کارگری ايران مطابق با حقوق بين الملل کارگران رعايت شود

2- تعقيب، سرکوب، اخراج و زندانی کردن اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران متوقف شود.

3- کارگران شرکت واحد که بيش از يکسال است به ناحق و غيرقانونی از حق کار واز دريافت هرگونه دستمزد و حقوق محروم می باشند، احقاق حق شوند.

در پايان اين نامه آمده است:

ما از شما بعنوان يکی از علاقه مندان به حقوق کارگران ايـران درخواست می کنيم، از  رئيس جمهورمحترم ونزوئلا که با پشتيبانی آرای کارگران و حمايت سنديکاهای کارگری برای سومين باربه مقام رياست جمهوری ونزوئلا انتخاب شده اند بخواهيد، با توجه به آنکه رئيس جمهوری و وزير کار دولت جمهوری اسلامی ايران ميهمان دولت شما هستند، از آنها اجرای موارد ذکر شده دراين نامه را بخواهيد.