پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

حضوررئيس بازرسی های آژانس جهانی در نطنز
بازديد و راست آزمائی
توقف غنی سازی نطنز


 

درادامه اخباری که پيرامون متوقف شدن غنی سازی در نطنز انتشار يافته، خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که روز دوشنبه رئيس بخش بازرسی های ايران در آژانس انرژی اتمی از تاسيسات نطنز بازديد کرده است.

اين خبرگزاری ها مشخص نکردند که اين بازديد با هدف راست آزمائی متوقف شدن غنی سازی صورت گرفته و يا بازديدی عادی بوده است.

رئيس بخش بازرسی‌های ايران در آژانس از روز گذشته مذاکراتی را با مسئولان اتمی ايران آغاز کرده که گفته می شود امروز(چهارشنبه) نيز ادامه می يابد.

رئيس هيات که "ناکازا" نام دارد، پس از بازديد از نطنز گفت: ما نسبت به سرعت فعاليت ها در نطنز حساس شده ايم.