پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

مهاجرافغانی:
به ما گفته بودند
اسلام مرز ندارد
وبلاگ "سلام انسان"

 

همان طوريکه به همه معلوم هست،  راجع به تصميم گيری جمهوری اسلامی  در قبال مهاجرين افغان که در ايران زندگی ميکنند،  و گفته است که بايد اينها اخراج شوند  و به کشوريشان بر گردن،  رسمآ آغاز شده است.

شرايط  ايران طوری هست که هر مهاجر  در ايران به سخت ترين شرايط  زندگی ميکند. ما از تمام مردم ايران تقاضا داريم اگر شده برای چند لحظه خود شان را به جای مهاجرين قرار بدن. آيا امکان دارد که در يک همچون شرايطی زندگی کنند؟ و اگرشرايط مساعد زندگی در کشورتان وجود داشته باشد، آيا خودتان حاضر هستين که در کشوری ديگری  زندگی کنيد؟

در کشوری که هيچگونه حقوقی انسانی برايتان قايل نباشد؟  و بگويد افغانی بودن خودش جرم هست. يا به هر اسم ديگری فرقی نميکند. منظورم از کشور هست. نه اسم انسان. و اونهم  به لهن تحقير آميز و هميشه توهين شويد؟  مهاجری که هميشه خودش کار ميکند و هيج وقت توقع کمک از دولت نکرده و هميشه به صورت فعال و نيروی کار. کار کردن. از حفر چاه های فاضلاب گرفته تا چاهای ساختمانی و کارهای ديگر. که سخترين  کار هست.

و کارگر شهرداری که مقيم افغانيستان باشد هميشه جايش بری خيابان هست. اگر باور نميکنيد برين بعد از ده شب  سر بزنيد. از نزديگ ببيبنيد . کارگران شهرداری را که چه ميکند. حتی هر شب بری خيابان ميخوابند.

من در منطقه پاکدشت آشنا دارم . حتی خانواده ها به صورت دست جمعی يعنی زن و مرد سر کوره خشت کار ميکند .  آيا بنظر شما  ما بار دوش جامعه بوديم؟

حتی  بچه های ما به صورت  آزاد درس ميخواند. اگر در مدرسه دولتی هم درس ميخواند به بهانه گوناگون از ايشان پول دريافت ميکند.  يعنی  ورودی  مدرسه ابتدا  بايد هر نفر 45000 هزار تومان پرداخت کند. از آن به بالا بر مبنای درجه کلاس بايد پول پرداخت کرد.

البته دولت ايران برای مهاجرين يک امتياز داده است . اون هم اين هست هر کسی اگر در مدرسه آخوندی يا علميه درس بيخواند از اونها نه تنها پول نميگيرد بلکی پول به  صورت شهريه  يعنی پاداش پرداخت ميکند. خرج خواب گاه يش را ميدهد و خرج خانه اش را ميدهد. با صد تا امتياز ديگر به قول خودشان مال امام . وردی درس اخوندی 100000 هزار تومان هست که دولت ميدهد برای هر طلبه اش. اين را در هر ماه ميدهد. شما  حساب کنيد که چقدر طولاب در اين کشور درس مخواند از هر کشور؟  و اين پول بر مبنای درس اش تعين ميشود. هر قدر درس بالا باشد به همان اندازه پول پرداخت ميشود. اين را شما  در نظر داشته باشيد . اما با بچه 6 يا 7 سال ما چی برخورد  ميکند؟  ميگويد اگر شما کارت داريد ميتونيد درس بخوانيد با پرداخت 45000 هزار تومان. اگر نداريد شما حقی درس خواندن را نداريد .

حتی دوستان مرا در اول مدرسه به خاطر کارت نداشتن از مدرسه برون انداختن. آيا اين را شما چی ميناميد؟

ما اين را جزو "انسان دوستی»  جمهوری اسلامی ميناميم. و اگر همين بچه در  حوزه علميه بخواد درس  بخواند. يا اگر بچه آخوندی باشد . نه تنها کارت مطرح نيست،  بلکه تازه کارت هم ميدهد.

آيا گناه بچه چيست؟ آيا بايد رفت نوکر شد؟ يا از درس ماند . در اول به ما گفتند اسلام مرز ندارد.

17/11/2006

 از طرف جمع کارگران افغان منطقه شرق تهران