پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

گفتگوی منصوره شجاعی با سيمين بهبهانی
برابری زنان
برای حقوق خود
بايستيد و نا اميد نشويد
عکس آرش عاشوری نيا

ـ شما از اولين حاميان کمپين يك ميليون امضاء برای برابری حقوق زنان بوديد. اين حرکت را تا اينجا چگونه ميبينيد ؟

ـ به نظر من اين کمپين به اصطلاح يک "اتمام حجت" است که شما با دليل و مدرک به جامعه نشان ميدهيد که فراخوان شما و کاری که انجام ميدهيد مورد توجه همه هموطنان شماست که از افراد فرهيخته، دانشگاهی، اهل قلم، فعال اجتماعی، کارمند، دانشجو، زن خانهدار شهری و روستايی و... به آن ملحق شدهاند. در واقع آوردن يک حجت است که ديگر هيچکس به شما انگ خشونت نزند و حقخواهی و تلاش برای عدالت و برابری زنان حقطلب را دال بر ايجاد خشونت و بلوا ندانند. چون فضای اين کمپين و اين حركتی كه آغاز شده فضايی متفاوت است که صدالبته به دنبال حرکتهای حقطلبانه قبلی در 22 خرداد در ميدان هفت تير بوده و هدفش رسيدن به برابری حقوقی و رفع تبعيض است اما فضای آن با حضور وسيع همه مردم و جمع آوری امضای يکايک آنها فضای متفاوت به وجود ميآورد كه بافضايی که در ميدان هفت تير ايجادشد وخشونت هايی که بر شما رواشدفرق دارد يعنی ديگر کسی نمی تواند به شما انگ بزند.

- واقعه 22 خرداد را چگونه ديديد؟

- من در آن مقطع ايران نبودم، و درکانادا بودم که شنيدم به تجمع آرام زنان حق جو در ميدان هفت تير حمله شده و کتک خوردند و دستگير شدند، حتا شنيدم که گفته بودند سيمين بهبهانی هم کتک خورده مثل اينکه قرار است من در هر تجمعی باشم و کتک هم بخورم البته که واقعا دلم می خواست که در آنجا می بودم و در کنار هم باشيم حتی آقای بهرام مشيری با من تماس گرفت و من همان موقع گفتم که که اين ها زنانی هستند که حقوق عادلانه خود را می خواهند و مستحق اين خشونت نيستند و شما بدانيد که ما زنان هرطوری شده حق خودمان را ميگيريم. بعد آقای مشيری از من سوال کرد که فکر می کنی اين ماجرا به کجا می رسد و من گفتم که من به اين زنان و به اراده قوی و حقانيت آنان اعتقاد دارم و می دانم که آنها به هرشکل آنقدر ادامه می دهند تا اينکه حقوق شان را به دست بياورند بنابراين وقتی شنيدم که شما به دنبال خواستهها و بيانيهتان در آن روز، كمپين را اعلام کرديد که همه مردم همکاری کنند و برای گرفتن حقوق خودشان با اين حركت متحد شوند همکاری با کمپين يک ميليون امضا را آغاز کنند بسيار خوشحال شدم و بدون كمترين ترديد حمايت خودم را اعلام کردم.

من در اکثر تجمع های شما بوده ام و شاهد بوده ام که زنان در نهايت آرامش اجتماع کردند وحتی کوچکترين توهينی به کسی نکردند. فقط خواست هايشان را با ادب ونزاکت و در قالب جملات و شعارهای صلحآميز و زيبا بيان کرده اند و بيانيه خودشان را خوانده اند. اما باآنها درنهايت خشونت و بی ادبی و الفاظ رکيک برخورد شده و مايه شرمندگی همه مردهايی است که ساکت می نشينند و درمقابل اين کسانی که به مادران ، خواهران و دختران آنها اهانت می کنند سکوت کرده اند.

ـ حقوق برابر و انسانی هدف اصلی فعاليتهای مختلف جنبش زنان در طول يكصد سال اخير بوده، تفاوت عمده کمپين يك ميليون امضاء با انواع ديگر فعاليتها بهنظر شما در چيست؟

ـ ببينيد انواع و اقسام فعاليتها برای يك هدف وجود دارد و هدف همهی اين فعاليتها يکی است و آن هم رسيدن به حق انسانی است. ما برای رسيدن به حقمان اقدامات مختلفی می کنيم اما اين حركت همانطور که گفتم تظاهری است که بدانند شما تنها نيستيد و مردم بسياری از سراسر ايران با شما هم عقيده هستند. توصيه ميکنم که از سايت های اينترنتی بيشتر استفاده کنيد. من هيچ اشکال و مانعی نميبينم که زنی در روستايی دور بعد از آگاه شدن نسبت به جريانی مثل همين كمپين و بيانيهی آن، از دوست و آشنايی مثلا بخواهد که به جايش در اينترنت امضا کند. چنانکه در جريان "سد سيوند" خيلی از افرادی که به اينترنت دسترسی نداشتند امضا ميکردند. من خودم شاهد بودم که آدمهايی ميگفتند که اگر شما اينترنت داريد امضای من را هم بگذاريد. چون اين مسئله برايشان مهم بود. اين زنهايی که من می شناسم ـ به خصوص جوانها ـ حتما موفق خواهند شد. زنهايی که بر خودشان واجب می بينند که به هر شکلی از حقوق خود و از حقوق همجنسان خود دفاع کنند حتما موفق ميشوند. ممكن است كمی طول بكشد ولی حتما موفق خواهند شد. به فعالان کمپين بهخصوص به جوانترها بگوييد که مهربان باشند و در برخورد با مردم، باصبر و حوصله و گشادهرويی برخورد كنند. زنی که مادر است، خواهر است، همسر است، عاشق است، دوست است و دوست می دارد ميبايست با محبت ذاتی و درونی خود و صرف زمان بسيار، راه را ادامه دهد... به همهشان خسته نباشيد ميگويم و مثل هميشه در كنارشان هستم.( اين مصاحبه بنا بر ضرورت های صفحات پيک هفته خلاصه شد، اما نه آنچنان که به نقطه نظرات لطمه ای وارد شود.)