پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

آيت الله جنتی:
بزودی به قله علم و عالم خواهيم رسيد
کليه "گروه خونی o"
رسيده به 20 ميليون تومان

 

قيمت کليه در بازار سياه به 20 ميليون تومان رسيده است. دکتر "پارسا يوسفی" در حاشيه افتتاح انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی اراك: اطمينان دارم بازار سياه کليه فعال است. در اين بازار هر کليه با گروه خونی "O منفی" با قيمت بيست ميليون تومان هم فروخته می‌شود. ديده‌ايم پدری را كه به سراغ ما می‌آيد و اظهار ناتوانی مالی می‌كند و پس از آن کودکش در اثر نارسايی كليه می‌ميرد. در چند روز گذشته به دليل نداشتن فيلتر مخصوص دياليز کودکان در يك بيمارستان، مجبور شديم به پدر کودکی که از روستا آمده بود بگوييم کودکش را به تهران ببرد، ولی مگر می‌شود کودکی را برای دياليز هفته‌ای سه بار از روستايی در استان مركزی به تهران برد؟ در استان مرکزی يک آزمايش بافت را نمی‌توانيم انجام بدهيم، در صورتی که بيست سال است در کرمانشاه پيوند کليه انجام می‌شود؛ متاسفانه زمانی که بيمار از اراک به تهران می‌رود، گير سودجويانی می‌افتد که خرج يک ميليون تومانی را برای او ده ميليون تومان می‌کنند.