پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

حسين شريعتمداری: تنگه هرمز را می بنديم!
اهرم های فشار ديگری هم داريم که بموقع رو خواهيم کرد

حسين شريعتمداری، مدير مسئول روزنامه كيهان، کشورهای آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين و آلمان را تهديد کرد، درصورت تحريم ايران بيشترين ضرر را به لحاظ اقتصادی و سياسی متقبل خواهند شد. شريعتمداری بستن تنگه هرمز را يكی از واكنش‌های متقابل ايران معرفی کرده و تاكيد كرد: اگر قرار بر اين باشد كه ما در تحريم قرار بگيريم، طبيعی است كه از برخی اهرم‌ها استفاده كنيم؛ از جمله اين اهرم‌ها می‌تواند بستن تنگه هرمز باشد. با بسته شدن تنگه هرمز جريان نفت برای كشورهای صنعتی در سطح بسيار گسترده‌ای بسته خواهد شد كه اين مسئله برای بسياری از كشورهای صنعتی قابل تحمل نيست؛ البته اهرم‌های فراوان ديگر هم هست كه به موقع خودش به كار گرفته می‌شود.

دربرخی محافل پيرامون بخش دوم تهديد شريعتمداری گفته می شود که اشاره او به استفاده از گروه های تجديد سازمان يافته القاعده در برخی روستاهای جنوب غربی تهران – حوالی شهريار- است.