پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

دليل توصيه احمدی نژاد به نمايندگان مجلس
انگشت شناسی امريکائی ها لازم نيست!
يک هيات اعزامی دولت، سرگرم مذاکره پنهان در امريکاست


 

در اوج هيجان سازی های ضد امريکائی و ضد اسرائيلی دولت سرداران، ناگهان در مجلس هفتم، رقبا فاش ساختند که يک هيات ويژه از سوی دولت در امريکا بسر می برد و مشغول مذاکره است. اين افشاگری را نماينده بندرعباس در مجلس کرد و پرسيد: چرا نبايد مجلس در جريان کارهای دولت باشد؟

اين اعتراض و سئوال، بدنبال تشنجی بود که دو روز قبل در مجلس، هنگام بررسی انگشت نگاری از امريکائی ها در صورت ورود به ايران و به تقليد از انگشت نگاری از ايرانی ها  هنگام ورود به امريکا مطرح شد. احمدی نژاد در آستانه اين بررسی و هنگام حضور در مجلس برای معرفی وزير تعاون از نمايندگان خواسته بود اين طرح را کنار بگذارند. اکنون و با افشاگری جديد نماينده بندرعباس مشخص می شود که آن توصيه احمدی نژاد برای نگهداشتن پشت جبهه هيات اعزامی به امريکا بوده است. حالا همگان در جستجوی نام وموقعيت و نوع ماموريت هياتی هستند که از سوی دولت به امريکا اعزام شده است. نه اعزام هيات به امريکا و نه مذاکره ديپلماتيک با امريکا، هيچکدام عيب و ضعف نيست، ضعف و عيب بزرگ آنست که اين نوع مناسبات بصورت زدوبند پنهان پيش برده می شود و معلوم نيست چه می دهند و چه می گيرند و در اين وسط چه کسانی برای رويدادهای آينده خودشان را به محافل امريکائی وصل می کنند؟ اين همان نکته ايست که در باره حضور احمدی نژاد در جلسه شورای عالی سياست خارجی امريکا و ديدار اعلام نشده وی با نمايندگانی از همين شورا در اتاق محل اقامتش در هتل مطرح است. و اين شايعه که اردشير زاهدی وزير خارجه و سفير شاه در امريکا، واسطه اين نوع مذاکرات و ديدارهاست!

اگر از بار شعارهای عوامفريبانه بکاهند و بر شفافيت مناسبات بيافزايند، آنوقت می توان مسيری به صلاح ملت و کشور را طی کرد. والا همين می شود که شاهديم: شعارها و تهديدهای حسين شريعتمداری در کيهان و مذاکرات زير ميزی در امريکا!