پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

ديدارهای مشترك
شاه و آقايان
مشگينی، خزعلی و احمدی نژاد
با امام زمان

يكی از جنجالی ترين مصاحبه های شاه با "اويانافالاچی” روزنامه نگار ايتاليائی بود كه در اين ماه و در سن 74 سالگی در گذشت. بخش مربوط به ادعاهای محمد رضا شاه در باره ارتباط با امام زمان از خواندنی ترين بخش های اين مصاحبه مفصل است. مصاحبه ای كه فالاچی خود را به ساده لوحی زده و آهسته آهسته آنچه را می خواهد می پرسد. از آن مصاحبه مفصل، بخش مربوط به امام زمان آن بسيار خواندنی است، زيرا مشابه ادعاهای آيت الله خزعلی و آيت الله مشگينی و احمدی نژاد است. يعنی اختناق و فريب مردم هرجا كم می آورد به امام زمان متوسل می شود. فرق نمی كند كه شاه باشد و يا آقايانی كه نامشان را در بالا برديم. اين بخش از آن مصاحبه را از كتاب فالاجی "مصاحبه با تاريخ" بخوانيد:

 

فالاچی : بودن در نقش يك شاه به جای يك انسان شما را تنها و بی كس می كند.

 محمدرضا پهلوی : من اين مساله را نفی نمی كنم كه بی كس هستم . يك شاه وقتی برای كارهايی كه انجام می دهد و چيزهايی كه می گويد مجبور است كه به كسی اعتماد نكند، به ناچار تنها خواهد شد. ولی من كاملا تنها نيستم ، چون من به وسيله ی نيروی ديگری همراهی می شوم كه ديگران آن را حس نمی كنند. من پيام هايی نيز دريافت می كنم . پيام های مذهبی. من خيلی خيلی مذهبی هستم. هركسی می داند كه من روياهايی داشته ام . من حتا آن را در « اتوبيوگرافی » خود نوشته ام. وقتی بچه بودم اولين بار امام غايب را ديدم . امامی كه طبق مذهب ما ، غايب شد تا روزی برگردد تا دنيا را نجات دهد!

من به وسيله ی خدا انتخاب شده ام كه يك ماموريتی را به پايان برسانم. روياهای من معجزه هايی بوده اند كه كشور را نجات داده اند. دوران سلطنت من كشور را نجات بخشيده و اين به خاطر اين بوده كه خداوند در كنارم بوده است. حتا روزی كه به من از فاصله دومتری تيراندازی كردند، جا خالی دادم و گلوله به شانه ام خورد. يك معجزه. من به معجزات معتقدم.