پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
وزير دفاع دولت خاتمی:
هدف حمله به ايران
تسلط به منابع نفتی است!

 

شمخانى، وزير دفاع دولت خاتمی و رئيس مركز راهبردی (طرح های استراتژيك نظامی كه اخيرا توسط رهبر تاسيس شده) با خبرگزاری ايرنا مصاحبه كرده و در باره احتمال حمله امريكا به ايران گفت كه اين حمله زمينی نخواهد بود و از طريق هوا و دريا صورت خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی طی گفتگويی با خبرگزاری حكومتی ايرنا پيش بينی كرد احتمالا حمله نظامی آمريكا عليه جمهوری اسلامی، هوايی و دريايی خواهد بود و هدف نيز تسلط به منابع انرژي(نفت) است.