پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

غنی سازی 3 ماه متوقف، اما خبرش اعلام نمی شود!
شترسواری "دولا، دولا" ممكن نيست

دور جديد گفتگوهای سولانا و علی لاريجانيآغاز شد. اين درحالی است كه محافل نزديك به سولانا فاش ساختند لاريجانی خواهان فاش نشدن و راه نيافتن جزئيات و نتايج مذاكرات به مطبوعات است! حتی گفته می شود لاريجانی با در دست داشتن توافق رهبر با توقف سه ماهه غنی سازی راهی بروكسل، برای ادامه مذاكرات با وزيرخارجه اتحاديه اروپا شده است اما به اين شرط كه اين توافق علنی نشود. تمام بيم از واكنش های داخلی در طيف حاكميت اتمی- نظامی است. به لاريجانی اطلاع داده شده كه اعلام موافقت با تعليق بايد توسط بازرسان اژانس بين المللی انرژی اتمی تائيد شود و دراينصورت هيچ تضمينی برای جلوگيری از افشای توقف غنی سازی وجود ندارد.