پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

آينده عراق در كنگره امريكا
دولت صدام حسين
بدون صدام حسين
و يا
تقسيم كشور عراق
به سه ايالت خود مختار

 

اوضاع بغرنج عراق می رود تا دستخوش دو طرح شود. يا تشكيل يك دولت نظامی متشكل از فرماندهان ارتش در دوران صدام حسين و ادامه سياست های داخلی و بويژه درارتباط با ايران و يا تقسيم اين كشور به سه منطقه مستقل. در باره طرح اول در روزهای گذشته اخبار ضد ونقيضی منتشر شده است. از جمله چند خبر و تفسير پيرامون كودتای نظامی در عراق، كه البته دولتمردان كنونی عراق چنين كودتائی را مسخره كرده و گفته اند "لابد كودتا عليه ارتش امريكا می خواهند بكنند!". آنها كودتا را مسخره كرده اند، اما چيزی در باره احتمال تشكيل يك دولت نظامی نگفته اند. دولتی كه بی نياز به كودتا هم می تواند قدرت را درعراق بدست بگيرد و همان نظامی را در عراق برقرار كند كه صدام كرده بود و با ايران و شيعيان عراق نيز همان كند كه صدام می كرد.

اما درارتباط با طرح دوم يعنی احتمال تقسيم عراق به سه منطقه نيز خبرهائی در روزهای اخير منتشر شده است. از جمله اين كه در كنگره امريكا كمسيون مستقلی برای بررسی آينده عراق تشكيل شده و اين كميسيون طرح تقسيم عراق به سه منطقه را بعنوان راه حل پايان بحران دراين كشور ارائه داده است.

رياست اين كميته را "جيمز بيكر" وزير امور خارجه اسبق آمريكا( در زمان رياست جمهوری بوش پدر) برعهده دارد. اگر طرح و پيشنهاد اين كميته درعراق پياده شود، در آن صورت دولت مركزی كاری جز تقسيم پول نفت، همآهنگ سازی سه منطقه در سياست خارجی و دفاع از مرزهای عراق سه پارچه را نخواهد داشت. به نوشته روزنامه ساندی تايمز انگلستان نيز، چنانچه كنگره امريكا طرح كميسيون جيمزبيكر را تائيد كند، عراق به سه دولت خود مختار سنی، شيعه، كرد تقسيم می شود. كنگره مذكور اين طرح را يگانه راه حل برای جلوگيری از رفتن عراق به سمت يك جنگ داخلی كامل تشخيص داده است.