پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

تاريخ سينمای ايران – 10- مسعودمهرابی
ورود فروزان به صحنه
جنايت و دلهره
شناسنامه سال 41

سال 1341درشرايطی آغازشد كه فيلم سازان ايرانی با تاثيرپذيری شديد از "فرياد نيمه شب " به سوی جنائی سازی خيز برداشتند، و ازمجموع 27 فيلمی كه دراين سال ساخته شد نيمی جنايی و دلهره آور بود. استفاده ناشيانه و تكراری ازعدسی زوم، نورپردازی اغراق آميز، موسيقی گوشخراش، چهره های كريه، اسكلت و نظايرآن دربيشتراين فيلمها ديده می شد. دراين ميان، دو فيلم "دلهره" و "سوداگران مرگ"، نسبت به همتايان خود، تهی ازارزش نبودند.

"دلهره" دنباله راهی بود كه خاچيكيان با "فرياد نيمه شب" و "يك قدم تا مرگ" گشود. اين فيلم هياهوی بسياری برانگيخت، و خرده گيران ادعا كردند كه دلهره از روی فيلم "شيطان صفتان"، ساخته "هانری ژرژكلوزو" كپی شده است. اما خاچيكيان ضمن رد اين اتهام، ديدن فيلم شيطان صفتان را هم تكذيب كرد. "دلهره" را ژوزف واعظيان دراستوديو آژيرفيلم تهيه كرد، و فيلم بردار آن قدرت الله احسانی بود. دراين فيلم آرمان، ايرن، بوتيمار، رضا بيك ايمانوردی و هاله بازی می كردند.

"سوداگران مرگ"، اولين تجربه ناصرملك مطيعی دركارگردانی، را جمال اميد- سينمايی نويس مجله فيلم و هنر- دررديف ده فيلم برگزيده تاريخ سينمای ايران جای داده است. زيرا، به گفته او، ملك مطيعی دربيان زندگی پر مخاطره قاچاقچيان، احساسات و برخوردهای آنها، شيوه ای واقع گرايانه بكارگرفته، و با ظرافت و ديدی مستند رخنه و نفوذ يك پليس درجمع قاچاقچيان را تصويركرده بود. سوداگران مرگ بوسيله اسماعيل كوشان درپارس فيلم تهيه شد، فيلم نامه اش را منوچهرمطيعی نوشت و محمود كوشان آنرا فيلم برداری كرد. دراين فيلم بجز ناصرملك مطيعی، ويكتوريا، واهيك و نريمان بازی داشتند. سوداگران مرگ ازنظرتجاری، نتوانست موفقيتی كسب كند. ملك مطيعی درهمين سال دست به تجربه ديگری زد و فيلمی به نام "عروس دهكده" را ساخت. صابررهبر و خسرو تسليمی اين فيلم را دركاروان فيلم تهيه كردند. فيلم نامه را اسماعيل رياحی نوشت و صابررهبر كوشيد فيلم برداری خوبی ارائه دهد. ناصرملك مطيعی نقش اول فيلم را داشت و ساير بازيگران فرانك، ظهوری، نادره، شهلا و آراسته بودند.

دراين سال خسرو پرويزی با فيلم بد "آخرين گذرگاه" تصويری را كه ازخود، به عنوان يك فيلمساز مستعد ترسيم كرده بود، درهم شكست. چندی بعد برای جبران خطايش درآخرين گذرگاه كوشيد با "زمين تلخ" كارتازه ای ارائه دهد ولی كوشش وی مفيد نيفتاد و ناچاربه كناره گيری ازسينما شد. "زمين تلخ" را فريدون ری پور و قدرت الله احسانی فيلم برداری كردند، و تهيه كنندگان آن اصغربيچاره و خود پرويزی بودند. دراين فيلم فردين، بيك ايمانوردی، سيمين، گرشا، اكبرهاشمی، پرخيده و علی زندی بازی داشتند.

 

 

ديگرفيلمهای اين سال:

"كلاه مخملی”، محصول استوديو پارس فيلم- تهيه كننده و كارگردان: اسماعيل كوشان- فيلم نامه: مهدی سهيلی- فيلمبردار: محمود كوشان- بازيگران: ملك مطيعی، سهيلا، تقدسی، مسعود زادگان و توروس- 35 ميلی متری، رنگی، ايستمن كالر.

"دخترها اينطوردوست دارند"، محصول اطلس فيلم- نويسنده و كارگردان: اسماعيل پورسعيد- تهيه كنند: گرجی عباديا- فيلم بردار: فريدون قوانلو- بازی گران: منوچهرسخائی، آزاده، تقی ظهوری، همايون، قدكچيان، سپهرنيا و روشنيان.

"طلا سفيد" محصول ايران فيلم- تهيه كننده و كارگردان: جمشيد شيبانی- فيلمنامه: كريم فكور- فيلم بردار: واهاك- بازيگران: پوران، فردين، گريگوری مارك، ژاله و غلامحسين مفيد.

"نصيب و قسمت" نويسنده و كارگردان: ابراهيم باقری- تهيه كننده: فرخ الله نسيميان- فيلم بردار: ناصررفعت- بازيگران: فرانك، همايون، منصوروالا مقام، جمشيد مهرداد و رنجبر.

"خداداد"، محصول عصرطلائی- نويسنده و كارگردان: امين امينی- فيلمبردار: صابررهبر- تهيه كنند: عزيزالله كردوانی- بازيگران: ويدا قهرمانی، تاجی احمدی، بهمنيار، و منوچهروالی زاده.

"آخرين گذرگاه"، محصول شهرستان فيلم- نويسنده و كارگردان: خسرو پرويزی- تهيه كننده: بابكن آوديسيان- فيلم بردار: واهاك- بازيگران: گريگوری مارك، كاوس دوستدار، رضا كريمی، پرخيده، همايون، سپهرنيا، مقبلی، قدكچيان و عبداله محمدی.

"كليد"، محصول استوديو ميثاقيه- كارگردان: محمود نوذری- تهيه كننده: مهدی ميثاقيه- فيلمنامه: هوشنگ مهرآسا- فيلم بردار: ژرژليچنسكی- بازيگران: نصرت الله محتشم، ژاله، گريگوری مارك، شمس فضل اللهی، عباس شباويز، قدكچيان، پرخيده، سپهرنيا و كيوانفر.

"زن دشمن خطرناكيست"، محصول استوديو مهرگان فيلم- نويسنده و كارگردان رضا كريمی- تهيه كنندگان: كريمی و عزيزاله بهادری- فيلمبردار: اميرقاسم خانی- بازيگران: فرانك، كاووس دوستدار، رضاكريمی، پرخيده، همايون، سپهرنيا، مقبلی، قدكچيان و عبداله محمدی.

"گربه وحشی”، محصول اطلس فيلم- نويسنده و كارگردان: پرويزخطيبی- تهيه كنند: گرجی عباديا- فيلم بردار: واهاك- بازيگران: آفت، منصوروالا مقام، سارنگ، مقبلی و رحيم روشنيان.

"لاله آتشين"، محصول كاراوان فيلم- نويسنده و كارگردان: محمود نوذری- تهيه كنندگان: عباس همايون و دهقان- فيلم بردار: صابررهبر- بازيگران: پوران، فكری، نوذری، و پرويزخونساری.

"چادرنشينها"، محصول استوديو مهرگان فيلم- كارگردان: علی محزون- تهيه كننده و نويسنده فيلمنامه: جنتی شيرازی- فيلم بردار: صابررهبر- بازيگران: فرانك، محزون، جمشيد مهرداد و حسين محسنی.

"ساحل دورنيست" محصول كوه نورفيلم- تهيه كننده و كارگردان: سردار ساكر- فيلم نامه: رحيم روشنيان- فيلمبردار: قدرت اله احسانی- بازيگران: ايرن، توتيمار، روشنيان، علی آزاد و نرگس.

"گل گمشده"، محصول عصرطلائی- كارگردان و تهيه كنند: عزيزاله كردوانی- فيلمنامه: ايروانلو- فيلم بردار: اميرقاسم خانی- بازيگران: منوچهر والی زاده، بهروزوثوقی و آذرحكمت شعار.

"گذشت"، محصول سازمان سينمائی نسيميان- تهيه كننده و كارگردان: فرج اله نسيميان- فيلم نامه: ابوالقاسم ملكوتی- فيلمبردار: ناصررفعت- بازيگران: مجيد محسنی، آذرشيوا، حيدرصارمی، نمازی و ميلانی.

"ورپريده"، محصول پوريا فيلم-  تهيه كننده، نويسنده و كارگردان: سيامك ياسمی- فيلمبردار: واهاك- بازيگران: نصرت اله محتشم، تهمينه، ايرج قادری، سارنگ، مصدق و تاجی احمدی.

"گرگهای گرسنه"، محصول ايران فيلم- كارگردان و تهيه كنند: محمدعلی فردين (اولين تجربه فردين دركارگردانی) فيلمنامه: نظام فاطمی- فيلمبردار: احمد شيرازی- بازيگران: فردين، پوران، همايون، جلال و آزيتا.

"انتقام روح"، محصول استوديو پارس فيلم- تهيه كنند، نويسنده و كارگردان: اسماعيل كوشان-  فيلمبردار: محمود كوشان- بازيگران: مجيد محسنی، ويكتوريا، پروين قاضی بيات، و علی آزاد.

"پنجه"، محصول عصرطلائی- نويسنده و كارگردان امين امينی- تهيه كننده: عزيزالله كردوانی- فيلمبردار: خانی- بازيگران امين امينی و آذرحكمت شعار.

"درانتهای ظلمت"، محصول استوديو رنگين كمان- كارگردان: ابوالقاسم ملكوتی- تهيه كنندگان: شهرياراستواری و ابوالقاسم ملكوتی- فيلمنامه: فريدون ثقفی- فيلمبرداران: ناصررفعت و فريدون قوانلو- بازيگران: منوچهر سخائی، نارملا، ناهيد و فرهاد محبت.

"مكرابليس"، محصول اطلس فيلم- نويسنده و كارگردان: جنتی عطائی- تهيه كنند: گرجی عباديا- فيلمبردار: نعمان- بازيگران: هوشنگ سارنگ، شبنم، منصوروالامقام و جهانگيری.

"قربون خودم"، محصول استوديو ميثاقيه- تهيه كننده، نويسنده و كارگردان: مجيد محسنی- فيلمبردار: ژرژليجنسكی- بازيگران: مجيد محسنی، مهين مسعودی، نقشينيه، همايون، كيوانفر و نادره.

"اشك شوق"، محصول كارون فيلم- تهيه كننده، نويسنده و كارگردان: احمد صفائی- فيلم بردار: قدرت الله احسانی- بازيگران: آزاده صارمی، وثوق، جمشيد مهرداد و ميلانی.

"اهريمن زيبا"، محصول پارس فيلم- تهيه كننده، نويسنده و كارگران: اسماعيل كوشان- فيلمبردار: محمود كوشان- بازيگران: آذرحكمت شعار، علی آزاد، معزالديوان فكری، روسنيان و رامين يوسفی.

درسال 1342، دوفيلم ايستمن كالر "كلاه مخملی” و "انتقام روح" روی پرده آمد. فيلم های پرفروش اين سال كلاه مخملی، گل گمشده، دلهره و عروس دهكده بودند كه دلهره بالاترين رقم فروش را نصيب خود كرد. پركارترين كارگردان و تهيه كننده اين سال كوشان بود و ملك مطيعی با سه فيلم (كلاه مخملی، سوداگران مرگ و عروس دهكده) و فردين با سه فيلم (طلای سفيد، گرگ های گرسنه و زمين تلخ) درمقام پركارترين بازيگران جا گرفتند.

 

نخستين محصول مشترك

 

سال 1342- سالی آكنده ازجنب و جوش سياسی و اجتماعی- ازنظرسينمايی فقير، پوچ و تهی بود. دراين سال، سهل جويی و آسان پسندی همچنان ادامه يافت. آمارتوليد (30 فيلم) بالا رفت و مجموع فيلمهای ساخته شده تا آن زمان به 246 فيلم رسيد.

"جدال درمهتاب" (ياسمين)، اولين محصول مشترك ايران با يك كشور خارجی است كه درآين سال روی پرده آمد. "ارنوكريزا، مارياپيا، منوچهر نادری، علی زندی، پرخيده، همايون، نصرت اله محتشم و لوچيا بازيگران اين فيلم بودند. برای فروش جدال درمهتاب كه توسط "انزودل وينچنسو" كارگرانی شده بود، توسط دادبه و زرينه (صاحب استوديو زرينه) كه سمت تهيه كنندگی فيلم را برعهده داشتند تبليغات زياد به راه افتاد. فيلم نامه اين فيلم را كورش سلحشورنوشته بود و "گوئيدو" فيلم برداری آنرا به عهده داشت. لوريس چكناواريان موسيقی متن را نوشت و اجرا كرد.

"مردها و جاده ها"، مشخص ترين فيلم سال 42 را ملك مطيعی ساخت. "مردها و جاده ها" كه ازهمكاری فكری احمد شاملو، درمقام نويسنده فيلم نامه، برخورداربود، تصويری زنده و با روح از زندگی يك لوطی بدست می داد. ملك مطيعی، درمقايسه با سايرفيلمسازان، با ظرافت بيشتری به نمايش زندگی يك لوطی عاشق می پردازد و خود نيزبازی خوبی عرضه می كند. اين فيلم مانند سوداگران مرگ، ساخته قبلی ملك مطيعی، توفيق مادی نداشت و مطبوعات آن روز توجهی به آن نكردند. (فيلم را چند سينمای درجه دوم نشان دادند و كمتردست به قلمی آنرا ديد). مردها و جاده ها را اسماعيل كوشان درپارس فيلم تهيه كرد، فيلمبرداری را محمود كوشان انجام داد و بازيگران آن، بجزملك مطيعی، سهيلا، تقی ظهوری و اكبرهاشمی بودند.

درنتيجه تلاش چند فيلمساز برای برتری جويی، و به تعبيری فيلم پاكيزه ساختن، دو فيلم ديگردراين سال ساخته شد كه ازكيفيتی تقريبا متمايز برخوردار بودند اما به مرور زمان ازارزش نسبی آنها كاسته شد.

يكی ازاين دو اثر "فرار" نام داشت كه توسط عباس شباويزساخته شد. اين فيلم (به نسبت معيارهای آن سالها) تكنيكی قوی داشت، اما بعدا معلوم شد ازيك فيلم مكزيكی تقليد شده است. مهدی ميثاقيه فرار را تهيه و مهدی امير قاسم خانی آنرا فيلم برداری كرده بود. عباس مغفوريان، شمسی فضل اللهی، مهين ديهيم و خواجوی دراين فيلم بازی داشتند. فيلم "آنها زندگی را دوست داشتند" بدست يك بازيگرتازه كاربه نام "نادربيات" ساخته شد (بيات قبلا درفيلم "انتقام روح" به نقش يك شبح سرگردان ظاهرشده بود). آنها زندگی را دوست داشتند، داستان عشق جوانی را كه حس شنوائی و گويائی محروم بود شرح می داد: پيرمرد ژوليده ای هرشب جمعه به گورستان می رود، مدتها می گريد و سپس با خنده های وحشتناك قبرستان را ترك می كند... پيرمرد به ياد می آورد كه چگونه درجوانی به دختری دل باخت، با او ازدواج كرد، ولی تقديرشوم خوشبختی آنها را بهم ريخت و مرد ديگرهرگز روی آرامش نديد. اين فيلم به رغم نوگرايی، بيانی يكدست نداشت. آنها زندگی را دوست داشتند را مصطفی بسيجی نوشت و تهيه كرد و فيلم برداری آن رضا انجم روزبود. به غيرازبيات، فريده نصيری، سپهرنيا، مصطفی بسيجی، روشنيان و سون مهاجر دراين فيلم بازی می كردند.

 

ديگرفيلم های اين سال:

"وحشت"، محصول استوديو ميثاقيه- نويسنده و كارگردان: سيامك ياسمی- تهيه كنند: مهدی ميثاقيه- فيلمبردار: عنايت الله فمين- بازيگران: محمد علی جعفری، تهمينه، علی زندی، سپهرنيا و اكبرهاشمی.

" با معرفت ها"، محصول اطلس فيلم- تهيه كننده، نويسنده و كارگردان: حسن مدنی- فيلم بردار: فريدون قوانلو- بازيگران: ناصرملك مطيعی، رضا فاضلی، فريده نصيری، رضا كريمی و علی تابش.

"قربانی هوس"، محصول آژيرفيلم- نويسنده، فيلم بردار و كارگردان: قدرت الله احسانی- تهيه كنند: ژوزف واعظيان- بازيگران: فريده نصيری، سيروس لاله زاری، تقی ظهوری ومنصوروالا مقام.

"مسافری از بهشت"، محصول استوديو كاروان فيلم- نويسنده و كارگردان: نصرت الله وحدت- تهيه كنندگان: وحدت، همايون، دهقان و رفيعی- فيلم بردار: شگرالله رفيعی- بازيگران: وحدت، آرزو، آپيك، قدكچيان، بهمنيار، علی محمد رجائی، نادره، فريده نصيری و پرخيده.

"آراس خان"، محصول پارس فيلم- كارگردان: ملك مطيعی- تهيه كننده و نويسنده: اسماعيل كوشان- فيلمبردار: محمود كوشان- بازيگران: ملك مطيعی، آذرشيوا، تقی ظهوری و خواجوی.

"پرتگاه مخوف"، محصول سازمان سينمايی 555- نويسنده و كارگردان: رضا صفائی (اولين فيلم به نمايش درآمده ازاين فيلم ساز درارديبهشت سال 42)- تهيه كننده: منصورباقربان – فيلم بردار: رضا انجم روز- بازيگران: حيدرصارمی، دليله، پيشوائيان و دهقان.

"جاده مرگ"، محصول كاروان فيلم- نويسنده و كارگردان: اسماعيل رياحی تهيه كننده: دهقان- فيلم بردار: احمد شيرازی- بازيگران: آرمان، بوتيمار، شهلا، مينو شفيع، و حيدرصارمی.

"ترس و تاريكی”، محصول اطلس فيلم- تهيه كننده، نويسنده و كارگردان: محمد متوسلانی- فيلم بردار: واهاك- بازيگران: فرانك ميرقهاری، متوسلانی، آزاد و نارملا.

"لاشخورها"، محصول سازمان سينمايی نادر- تهيه كننده: نويسنده، كارگردان و فيلم بردار: عزيزرفيعی- بازيگران: فريده نصيری، نادررفيعی، شرايلی، هوشنگ بهشتی، مسعود زادكان، اكبرهاشمی و هوشمند.

"ستاره ای چشمك زد"، محصول استوديو بديع- تهيه كننده و كارگردان: بديع – فيلم نامه: ميمندی نژاد- فيلم بردار" جمشيد بيوكی- بازيگران: ارحام صدر، محمد عبدی، شبنم، جهانگيری و منصوروالا مقام.

"مرد ميدان"، محصول كوه نورفيلم- تهيه كننده و كارگردان: سردارساكر- فيلم نامه: نظام فاطمی- فيلمبردار: عزيزرفيعی- بازيگران: عباس مصدق، شبنم، شرايلی، نرگس و عباس مهرداديان.

"ساحل انتظار"، محصول استوديو ميثاقيه- نويسنده و فيلمبردار: سيامك ياسمی- تهيه كننده: مهدی ميثاقيه- فيلم بردار: عنايت الله فمين- بازيگران: محمدعلی جعفری، فروزان (اولين فيلم)، فردين، ظهوری و علی زندی، اين فيلم در1964 درجشنواره جهانی فيلم مسكو شركت كرد.

"فرشته ای درخانه من"، محصول عصرطلائی- كارگردان: آرامائيس آقاماليان- تهيه كننده: كردوانی- فيلمنامه: ايروانلو- فيلمبردار: واهاك- بازی گران: منوچهروالی زاده، آذرحكمت شعار، بهروزوثوقی، مينو شفيع و نادره.

"تارعنكبوت"، محصول پانوراما- كارگردان: مهندس ميرصمدزاده- تهيه كننده: ايرم قادری- فيلم نامه: احمدشاملو(براساس داستانی به قلم جيمزهادلی چيز)- فيلم بردار: موسی افشار، بازيگران: ايرج قادری، هوشنگ كاووسی، جهانگيری، كتايون و شفيع.

"زنها فرشته اند"، محصول اطلس فيلم- نويسنده و كارگردان: اسماعيل پور سعيد- تهيه كننده: گرجی عباديا- فيلم بردار: سعيد نيوندی- بازيگران: فردين، روفيا، دليله نمازی، اكبرهاشمی و سعيد كاميار.

"طلاق"، محصول اطلس فيلم- تهيه كننده: گرجی عباديا- فيلم نامه: عباس كسايی- فيلم بردار: رضا مجاوری- بازيگران: بيك ايمانوردی، فاضلی، فريده نصيری، سپهرنيا، هاشمی، سيمين و قدسی كاشانی.

"دوستت دارم"، محصول پارس فيلم- تهيه كننده و كارگردان: اسماعيل كوشان- فيلم نامه: احمدنجيب زاده- فيلم بردار: محمود كوشان- بازيگران: فريبا خاتمی، بيتا، اميرفضلی، بهمنيار، و عبدی.

"جدال به خاطرعشق"، محصول ايران فيلم- نويسنده و كارگردان: عبدالعلی خرمی- تهيه كنندگان: محمد زارع، اكبرپيروی و خرمی- فيلم بردار: واهاك و انجم روز- بازيگران: نارملا، مهين ديهيم، سيروس قهرمانی، عبدالعلی خرمی و محمد زارع.

"زنگهای خطر"، محصول اطلس فيلم- نويسنده و كارگردان: رضا صفائی (اولين فيلم ساخته شده توسط اين فيلم ساز)، تهيه كننده: شهرياری- فيلم بردار: فريدون ری پور- بازيگران: آزاده، رامين يوسفی، جمشيد مهرداد، اشرف كاشانی و ميلانی.

"پرستوها به لانه بازمی گردند"، محصول تهران فيلم- تهيه كننده، نويسنده و كارگردان: مجيد محسنی- فيلم بردار: احمد شيرازی- بازيگران: محسنی، آذر شيوا، جواد قائم مقامی، نقشينه و جعفرتوكل.

"خشم و فرياد"، محصول سازمان سينمايی شهرفرنگ- نويسنده و كارگردان: رضا صفائی- تهيه كنندگان: صفائی و منصورمرزی- فيلم بردار- رضا انجم روز- بازيگران: ملكه رنجبر، علی آزموده، پيشوائيان و اكبرهاشمی.

"دخترساری”، محصول اطلس فيلم- تهيه كننده، نويسنده و كارگردان: گرجی عباديا- فيلم بردار: رضا مجاوری- بازيگران: سهيلا، گرجی عباديا، بيات، مهين ديهيم، رحيم روشنيان و عزيزه.

"محكوم"، محصول سازمان سينمايی نسيميان- تهيه كننده و كارگردان: فرج الله نسيميان- فيلم نامه: ابوالقاسم ملكوتی، فيلم بردار: ناصررفعت- بازيگران: مجيد محسنی، جواد قائم مقامی، دليله، كاشانی و سيمين.

"مادرفداكار"، محصول استوديو عصرطلائی- كارگردان: ابراهيم باقری- تهيه كننده: كردوانی- فيلم بردار: خانی- بازيگران: شهين، مصدق، والامقام، پرخيده و مينو سفيع.

"دختركوهستان"، محصول پارس فيلم- كارگردان: محمدعلی جعفری- تهيه كننده: منوچهرصادقپور- فيلم نامه: احمد شاملو- فيلم بردار: خانی- بازيگران: محمد علی جعفری، سهيلا، آزاده، عبدالله محمدی، نقشينه و ژاله مهاجر.

"آقای هفت رنگ"، محصول عصرطلائی- نويسنده و كارگردان: امين امينی- تهيه كنند: كردوانی- فيلم بردار: خانی- بازيگران: شهين، رضا كريمی، همايون، نادره، بهمنيار، و عبدالله محمدی.

 

همانگونه كه آمد درسال 1342 جمعا سی فيلم ساخته شد كه ازنظرتعداد سال پرثمری بود ولی ازجهت پيشرفت سينما و ميزان فروش، سال بی فروغی به حساب می آيد. دراين سال تنها دو فيلم "جاده مرگ" و "مسافری ازبهشت" توانستند حد نصاب خوبی درتوفيق تجاری بدست آورند و فيلم ديگری به نام "با معرفت ها"، درمرتبه بعد ازآنها قرارداشت. عباس مغفوريان، فريبا و فروزان ازچهره های تازه ای بودند كه دراين سال به سينما آمدند و فريده نصيری با پنج فيلم و ناصر ملك مطيعی با سه فيلم دررديف پركارترين بازيگران جا گرفتند.