پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 

 

"اورهان پاموك" برنده نوبل ادبيات 2006
ناسيوناليست های ترك:
جايزه اش خوبه
نوشته هاش نه
!


 

"اورهان پاموك"نويسنده ترك جايزه امسال نوبل ادبيات را برد. او 54 سال دارد و طرح كشتار ارامنه توسط ترك ها در نوشته هايش به شهرت رسيد. چند بار قصد جانش را كردند، اما هربار جان سالم بدر برد. رمان "قلعه سفيد" از جمله نوشته های اوست كه در آن مسئله قتل عام ارامنه توسط ترك ها را در آن مطرح كرد. داستان اين رمان به قرن 17 باز می گردد و از اين نظر سوژه ای تاريخی است، اما در كنار كشتارهای جنگ جهانی اول، قتل هزاران كرد و ارامنه توسط ترك ها را نيز در همين كتاب مطرح كرد و اين جنجال برانگيزترين فصول اين رمان بود.

او را متهم به توهين به ترك ها كرده و روانه دادگاهش كردند. دادگاه نيز او را محكوم كرد، گرچه حمايت اتحاديه اروپا از وی، مانع اجرای حكم شد.

شايد اهدای نوبل ادبيات به "پاموك" تلاشی برای حمايت از وی نيز بوده باشد. در تركيه نخستين واكنش ها نسبت به اين واقعه حمايت مشروط ترك ها- بويژه جوانان و روشنفكران- از وی بوده است. يعنی ناسيوناليسم تركی انگيزه شادی شد اما در همان ابراز شادمانی ها نيز بارها عليه دفاع از مظلوميت ارامنه در قتل ها توسط ترك ها شعار داده شد و اين دوگانه ترين برخورد با يك جايزه بين المللی بود.

پاموك اكنون صاحب 36/1 ميليون دلار پول جايزه نوبل نيز شده است و اتفاقا اين نكته بيش از خود جايزه در مطبوعات و درميان مردم تركيه انعكاس داشته است! رمان "قلعه سفيد" متاثر از سبك "توماس مان" است. يعنی عبور يك خانواده سنتی از مناسبات سنتی و ورود آن به مناسبات معاصر و يا غربی. همان چالشی كه تركيه برای پيوستن به اتحاديه اروپا همچنان با آن دست به گريبان است!