پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


ناصر زراعتی
با يك آرشيو فيلم مستند ديدنی

 

ناصر زراعتی دو فيلم مستند را آماده كرده است. يكی از اين دو فيلم كه 15 دقيقه بيشتر نيست به مناسبت 80 سالگی سيمين دانشور رمان نويس ايران در سال 1380 تهيه شده و «يك صبح تابستان با سيمين دانشور» نام دارد و ديگری فيلم و گفتگوئی است با نصرت رحمانی شاعر از كف رفته معاصر. اين فيلم 45 دقيقه است. فيلم مستند دانشور بنا به عدم تمايل خود وی تاكنون منتشر نشده است.

زراعتی پيش‌ از اين «برگی از كتاب عشق» (ديدار و گفت‌وگو با سيمين بهبهانی) 33 دقيقه، «وكيل عاشق» (ديدار و گفت‌وگو با جليل بزرگمهر، وكيل مدافع محمد مصدق) 43 دقيقه، «صورتك‌ها» (ديدار و گفت‌وگو با نصرت كريمی) 53 دقيقه، «از ديار عشق و آشتي» (ديدار و گفت‌وگو با فريدون مشيری) 46 دقيقه، «تك‌درخت بيد» (مستندی مردم‌شناختی) 93 دقيقه، و «زير خاك خانه پدري» (مستندی درباره‌ی كتاب) 15 دقيقه، را تهيه كرده است.