پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


جلال آل احمد
بد شانسی آورد
نويسنده شد، امام زاده نشده

 

اداره‌ ميراث فرهنگی و گردشگری ساوجبلاغ و طالقان تائيد كرد:

خانه‌ پدری جلال آل احمد در روستای اورازان طالقان قرار بود به موزه‌ جلال آل احمد تبديل شود. اين خانه الان در مالكيت كسی است كه آن را تبديل به انبارعلوفه كرده و نه پدرآل احمد را می شناسد و نه اين خانه را متعلق به او می داند.فرمانداری با مالك خانه خيلی سرو كله زده اند اما هنوز راه به جائی نبرده اند.

ساوجبلاغ و طالقان يك كمی زلزله خيز است. يعنی نزديك خط زلزله است. رئيس ميراث فرهنگی محل گفته اگر بودجه برسد مرمت آثار در دست تعمير را كامل می كنيم. از جمله اين آثار در دست تعمير عبارتند از:

امامزاده ميرسكينه در روستای سنقورآباد، امامزاده شعيب در روستای رام‌جين، حسينيه‌ اعظم برقان و پل بارو صحرا.

به اين ترتيب حالا كو تا نوبت به خانه پدری جلال آل احمد برسد كه اگر هم مرمت شود پولی از آن در نمی آيد. امام زاده كه نبوده!

 

در همين ساوجبلاق يك خانه ای هم هست كه می گويند "حشمت" يكی از همراهان ميرزا كوچك خان جنگلی در آن زندگی می كرده است. اين خانه را هم می خواهند از صاحب فعلی آن بخرند كه مالك راضی به فروش نيست. البته از اين خانه فقط يك خرابه باقی مانده، اما ظاهرا مالك فهميده ماجرا چيست و به اين قيمت ها حاضر نيست بفروشد.