پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


150 هزار
بی سر و صدا
نيروی نظامی امريكا
درعراق افزايش يافت

 

درحاليكه بر شمار حوادث انفجاری در عراق افزوده شده و برخی خوشبينی ها حكايت از تحميل خروج امريكا از عراق دارد، خبرگزاری های بين المللی روز گذشته از امريكا و به نقل از وزارت دفاع اين كشور گزارش دادند: شمار نيروهای امريكائی مستقر در عراق به 150 تن می رسد. وزارت دفاع امريكا اضافه شدن نيروهای امريكائی در عراق، آن هم در روزهای اخير كه همه جا صحبت از عقب نشينی امريكا از عراق را اينگونه توجيه كرد: "برخی واحدها دوران خدمتشان در عراق تمام شده و بايد بازگردند و نيروی جانشين آنها به عراق اعزام شده است."

اما همگان می دانند كه اين بهانه ای بيش نيست زيرا هيچ نيروئی همزمان با ورود نيروهای جديد به عراق از اين كشور خارج نشده است. به همين دليل سی ان ان، در مصاحبه ای كه معاون رئيس جمهور امريكا "چينی” بمناسبت انتخابات كنگره با اين شبكه تلويزيونی داشت از وی دليل افزايش نيروی امريكا درعراق را پرسيد. پاسخ چينی به خبرنگاران بسيار شبيه پاسخ سخنگوی دولت احمدی نژاد به خبرنگاران بود. او گفت: به من هنوز از اعزام نيروهای جديد به عراق گزارش نداده اند!

همين سئوال از اريك رولف، سخنگوی وزارت دفاع امريكا پرسيدند. او نيز به سبك سخنگوی وزارت خارجه ايران گفت: من مطبوعات را اين روزها بخوانده ام و از چنين خبری اطلاع ندارم!