پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


پس از بازگشت از ژاپن
خاتمی شرايط سفر به امريكا را اعلام كرد
شركت درانتخابات خبرگان موكول به شرايطی است كه برای اين انتخابات فراهم می شود
 

محمد خاتمی از سفر 5 روزه خود به ژاپن به تهران بازگشت و در مصاحبه كوتاهی با خبرگزاری های داخلی شرايط  و پيش شرط های خود برای سفر به امريكا را اعلام داشت. خاتمی دراين مصاحبه گفت كه سفر پيش بينی شده او به امريكا در صورتی انجام خواهد شد كه دولت امريكا هيچ محدوديت و يا مقررات ويژه ای را عليه همراهان او و يا حتی شخص وی، از جمله انگشت نگاری و ديگر اقدامات هنگام ورود به امريكا بوجود نيآورد.

خاتمی تاكيد كرد كه هر نوع اقدام غير عادی امريكا در اين زمينه به معنای لغو سفر وی به امريكا تلقی خواهد شد.

خاتمی درهمين مصاحبه درباره شركت طيف روحانيون مجمع روحانيون و مجمع محققين در انتخابات آينده مجلس خبرگان نيز گفت:

درانتخابات شركت می‌كنيم، البته در صورتی كه شرايطش فراهم شود، زيرا معنا ندارد در انتخابات شركت كنيم، اما كسانی كه می‌شناسيم و معتقديم كه مصلحت اسلام، نظام و رهبری را می‌شناسند، اجازه پيدا نكنند حتی مطرح شوند و در اين انتخابات شركت كنند.

اگر آن حداقل‌ها فراهم باشد و كسانی كه به نظام و انقلاب معتقدند بتوانند كانديداهايشان را معرفی كنند، شركت در انتخابات معنا دارد، اما اين‌كه من در اين انتخابات كانديدا شوم، فكر می‌كنم افراد شايسته‌تری نيز وجود دارند و با توجه به حجم كارهايی كه دارم پذيرش مسووليت اين‌چنينی دشوار باشد، در اين شرايط صحبت اين نيست كه چه كسانی شركت كنند، صحبت بر اين است كه تلاش كنيم شركت كنند.