پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


سخنرانی رامسفلد وزير دفاع امريكا، در آستانه پايان مهلت اتمی ايران
ميان افغانستان و عراق
امريكا توان گشودن جبهه سوم جنگ را دارد

 

روزنامه چپگرای يونگه ولت چاپ آلمان، درآخرين شماره خود با عنوان "جهان منتظر خبر زير بود" نوشت:

رامسفلد آقای جنگ امريكا در يك ديدارنظامی در ايالت نوادا اعلام كرد: آمريكا می تواند با وجود حضور در افغانستان و عراق ، همزمان سومين جنگ را رهبری كند. اغلب متخصصين براين باورند كه ما قادر به رهبری جنگ ديگری نيستيم، اما آنها اشتباه می كنند. ما با وجود اشتغال به جنگ در دو منطقه از دنيا، قادريم سومين جنگ را اگر ضروری با شد با تمام توان رهبری كرده، پيش برده و به سرانجام برسانيم.

يونگه ولت اضافه می كند: اين سخنان كه دو روز مانده به پايان مهلت شورای امنيت سازمان ملل به ايران برای متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم  بيان شده، نشان دهنده آنست كه آمريكا و هم پيمانانش در رابطه با متوقف كردن فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی دارای تصميماتی استراتژيك اند.