پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 
 

وقتی سرداران جامعه شناس می شوند
با جمع شده ماهواره
دختران فراری
به خانه بر می گردند!

سردار روزبهانی مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی انتظامی است. امری كه كاملا تخصصی است و نه نظامی و انتظامی. حالا نتيجه اين برگماری های نظامی را در آخرين اظهار نظر او در باره ماهوار و فساد و فحشا در جامعه بخوانيد:

آسيب‌های مختلف اخلاقی، دختران فراری، بدحجابی و خشونت در مدارس بخشی از آسيب های ماهواره در جامعه است. از حالا به بعد اگر كسی خواهان استفاده از ماهواره است بايد مطابق مصوبه مجلس از وزارت ارشاد مجوزهای لازم را اخذ كند.

با اين اظهار نظر مدبرانه و عالمانه، از اين پس و باجمع شدن ماهواره، بايد همه دختران فراری به خانه هايشان بازگردند و يا از خانه فرار نكنند، همه چادری بشوند و هيچكس در مدرسه انواع مواد مخدر را مصرف نكند. واقعا چنين خواهد شد؟ اگر چنين شود بايد از خود پرسيد فقر و نابرابری اجتماعی و تحقير مردم و حكومت چماقی از كدام روزنه سر برون خواهد آورد؟