پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

فرياد زدند اما فرياد رسی نبود!
تحصن كارگران ايران الكتريك
درمقابل وزارت صنايع

 

درحاليكه احمدی نژاد برای دانشجويان برگزيده سخنرانی می كرد و از آنها می خواست تا در برابر ليبراليسم اقتصادی فرياد بكشند اما فعلا گريبان استادان سكولار را بگيرند و درباره وضع بد غذای دانشجوئی چيزی نگويند! 150 كارگربازخريد شده كارخانه" ايران الكتريك" رشت در مقابل ساختمان مركزی وزارت صنايع و معادن تحصن كردند.

كسانی كه امروز از حوالی اين وزارتخانه می گذشتند اين تجمع را ديده و با آنها و بويژه با زنان كارگر كه گوشه پياده رو نشسته بودند ابراز همدردی می كردند. نيروی انتظامی اجازه توقف به عابرين را نمی داد و مانع گرفتن عكس با دوربين های تلفنی نيز می شد. تحصن تا غروب ادامه داشت و ظاهرا قرار بود امروز نيز ادامه يابد.

در اوج توليد در اين كارخانه بيش از 1500 كارگر كار می كردند، اما از سال 81 كه كارخانه به بخش خصوصی واگذار شد از توليد آن كاسته و كارگران آن نيز به بهانه انتقال كارخانه به خارج از حريم شهری نزديك به هزار تن كم شد. به اين كارگران قرار شد پول سنوات كار بپردازند كه هنوز پرداخت نشده است .

آن 150 تنی كه ديروز دست به تحصن زده بودند نماينده 540 كارگر ايران الكتريك بودند كه با هزينه افراد خير به تهران آمده بودند.

خبرگزاری های داخلی گزارش دادند كه هيچ مقام مسئولی در جمع تحصن كنندگان حاضر نشد. 75 تن از كارگران تحصن كننده زنان ايران الكتريك بودند.

بموجب يك گزارش ديگر؛ روز قبل كارگران قزوين ( نازنخ ) در مقابل وزارت صنايع تحصن كرده بودند.