پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

واقع بينی و گمراهی فرمانده كل سپاه در يك سخنرانی
پرچم هدايت جهان سوم دركف"رهبر" است!
استراتژی جنگی امريكا برای تسلط بر نفت خليج فارس تنظيم شده

 

سردار سرلشكريحيی رحيم صفوی فرمانده كل سپاه پاسداران بمناسبت تولد امام زمان و در برابر گروهی از فرماندهان سپاه سخنرانی كرد. سخنرانی او شامل دو بخش بود. در بخش او تحليلی از نقشه های امريكا درخاورميانه و استراتژی محاصره چين، اروپا و هندوستان ارائه داد كه در خطوط كلی با واقعياتی كه سالهاست گفته از سوی احزاب انقلابی و مترقی جهان گفته می شود اما تاكنون كمتر به آن توجه می شود همخوانی دارد. پادزهر اين استراتژی گسترده ترين وحدت ملی و دفاع از استقلال ملی است كه جز با گسترش توليد داخلی و خود كفائی و جلب رضايت عمومی ناممكن است و اساسا بسيج و باور مند كردن مردم نسبت به اين استراتژی نيز از همين معبر عبور می كند. بخش دوم سخنرانی رحيم صفوی اتفاقا خلاف اين راه حل است و همه فاجعه و خطر از همينجا ناشی می شود. اين خطر كه جمهوری اسلامی تصور كند با جنگ و توليد سلاح- حتی اتمی- می تواند جلوی استراتژی امريكا را بگيرد.

رحيم صفوی در بخش اول سخنرانی خود گفت:

استراتژی آمريكا در حمله به عراق، افغانستان و لبنان و ايجاد خاورميانه‌ بزرگ است با شكست مواجه شده است. (البته اين هنوز خوش خيالی و نوعی جنگ تبليغاتی است كه فرمانده سپاه بدان متوسل شده)

استراتژی نومحافظه‌كاران آمريكا تسلط بر منابع عظيم انرژی خليج فارس بود (همچنان هست) تا بتوانند اروپا، چين و هند را كنترل كرده و جهان را به سمت تك‌قطبی شدن پيش ببرد. به همين دليل نقشه تغيير حكومت‌های نامطلوب مانند عراق، سودان، سوريه و افغانستان(فرمانده سپاه ايران را سانسور می كند) را طراحی ‌كردند. 11 سپتامبر دستاورد خود آمريكايی‌ها و موساد بود تا بتوانند استراتژی عمليات پيش‌دستانه و جنگ‌طلبانه و يكجانبه‌گرايی را برای تسلط بر منطقه‌ی خاورميانه پياده سازند.

 

فرمانده كل سپاه در بخش دوم سخنرانی خود به بيراهه رفته و گفت:

قلب جغرافيايی جهان اسلام مكه و مدينه و قلب سياسی جهان اسلام جمهوری اسلامی ايران است و رهبر معظم انقلاب پرچمدار نهضت بيداری جهان اسلام و ملل مسلمان و نهضت‌های بيداری ملت‌های جهان سوم است.

توطئه‌ بزرگ فرهنگی عليه ايران ايجاد ايستگاه‌های راديو تلويزيونی جديد و حمايت از گروه‌های ضد انقلاب ايرانی و تشديد عمليات اطلاعاتی از سوی دشمنان به اين دليل است كه آمريكا و رژيم اشغالگر قدس از انقلاب اسلامی زخم خورده و شكست خورده‌اند و به دنبال انتقام‌گيری از ملت و نظام جمهوری اسلامی هستند. بنابراين نيروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهديد خارجی و داخلی بايد در آمادگی كامل باشند.( اهداف امريكا برای حمله به ايران را تا اين حد كوچك و كم اهميت كردن، چيزی جز گمراه ساختن مردم نيست و فاجعه آفرين است اگر تحليل واقعی و نه تبليغاتی در ميان فرماندهان سپاه و بيت رهبری همين باشد كه رحيم صفوی در باره دليل حمله امريكا به ايران گفته است.)