پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


آثار درويشيان در قرنطينه سانسور
پناه به اينترنت
مقابله جديد با سانسور
كه داستان نويسان ايران
اكنون به آن می انديشند

 

جلدهای هفتم و هشتم "فرهنگ افسانه‌های مردم ايران" علی‌اشرف درويشيان، پس از تجديد چاپ، لغو مجوز شد. پس از اين اقدام وزارت ارشاد اسلامی، درويشيان گفت: بعد از چاپ دوم، اعلام شد كتاب‌ها ديگر چاپ نشوند و مجوز آن‌ها لغو شد.

هجده جلد از اين فرهنگ 20جلدی تاكنون انتشار يافته است و جلد نوزدهم آن يك سال است كه در انتظار دريافت مجوز نشراست. جلد بيستم نيز پايان يافته، اما درويشيان می گويد تا وضع انتشار جلد نوزدهم روشن نشود، جلد بيستم را به ناشر نخواهم داد.

داستان‌های اين مجموعه با كمك رضا خندان مهابادی جمع‌آوری شده است.

درويشيان جلد پنجم «داستان‌های محبوب من» كه نقد و بررسی داستان‌هايی از سال 1300 تا 1340، يعنی نقد و بررسی داستان‌های داستان‌نويسان دهه 40 و قبل از آن را نيز برای انتشار به ناشر سپرده شده است، اما با شرايطی كه برای انتشار بوجود آمده معلوم نيست اين اثر درويشيان نيز چاپ و توزيع شود.

گفته می شود، برخی از نويسندگان و از جمله درويشيان برای پاره كردن حصار سانسور و فضای بسته هنری كشور بتدريج به اين نتيجه رسيده اند كه آثار خود را به شبكه جهانی اينترنت بسپارند.