پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


موقع استخدام در شركت ها
شرح وظايف بخواهيد
قبل از آنكه
منشی شويد

 

يك ميز، چند صندلی، يك دستگاه كامپيوتر و يك تلفكس، تمام دار و ندار خيلی از شركت های خصوصی است كه هر روز مانند قارچ در پايتخت سبز می شوند. يك خانم می گويد وقتی برای يافتن كار با يك شركت تماس داشتم، به من گفتند اگر تنها می آييد، مثلا اين ساعت بيايد و در غير اين صورت در ساعت ديگر. در مرحله بعد اگر پای دخترخانم جويای كار به شركت جناب مديرعامل باز شود، شايد چيزهايی را ببيند كه برايش قابل قبول نيست. فرشته می گويد اين مساله در ايران پديده جديدی نيست، ولی الان با وقاحت كامل در روزنامه می نويسند خانم مجرد و خوش برخورد و در به اصطلاح مصاحبه اوليه هم طرف را امتحان می كنند. دكتر مهديس كامكار ضمن تاييد افزايش اين سوء استفاده ها به دختران جوان توصيه می كند در مقابل همچين برخوردهايی سكوت نكنند و از حيثيت خودشان دفاع كنند. وی اعتقاد دارد مشكل اين است كه دختران نمی دانند شكايتشان را كجا و به چه كسی مطرح كنند و پيشنهاد می كند از روز اول اين دختران شرح وظايف كاريشان را ريز به ريز و جزء به جزء بين خودشان و كارفرماها روشن كنند.