پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 
 

مصاحبه وزيرخارجه اسرائيل با CNN
غنی سازی اورانيوم درايران
نبايد به مرحله برگشت ناپذير برسد

"تسيپی ليونی” وزير امور خارجه اسرائيل در يك مصاحبه خبری با شبكه تلويزيونی cnn كه همزمان شد با گشايش اجلاس عمومی سازمان ملل و حضور احمدی نژاد در آن، اعلام كرد:

ايران طی چند ماه آينده قادر است برنامه غنی سازی اورانيوم را تكميل كرده و به مرحله برگشت ناپذير جهت ساخت بمب اتمی برسد.

مرحله برگشت ناپذير برای ايران دستيابی به سلاح هسته ای نيست، بلكه زمانی است كه اين كشور غنی سازی اورانيوم را با موفقيت به انجام برساند.

هيچ نشانه ای دال بر توقف فعاليت های هسته ای ايران مشاهده نمی شود. البته اين در شرايطی است كه جامعه جهانی به هيچ وجه اجازه نمی دهد ايران به سلاح هسته ای دست پيدا كند.

برنامه های اتمی ايران تنها تهديدی برای اسرائيل محسوب نمی شود بلكه بعضی از كشورهای عربی منطقه نيز آنرا تهديدی برای كل منطقه می دانند.