پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


ديدار در تهران
غزل شناسی
به بهانه
"حافظ به سعی سايه"

 

كتاب «گفت‌وگو با سايه» با نام "گفتگو به سعی سايه" قرار است بزودی منتشر شود. اين گفتگو كه بر محور شعر حافظ و غزل درايران به ابتكار و پيشنهاد برخی شاعران و حضور محمدرضا شفيعی كدكنی، نجف دريابندری، كاظم برگ‌نيسی و تعداد ديگری صورت گرفته قرار است بزودی منتشر شود. شايد اين نخستين كوشش شفاهی برای "غزل" شناسی درايران باشد كه خواه نا خواه فصل مدونی است از شعر شناسی. بايد ديد در شوره زاری كه وزارت ارشاد اسلامی برای كتاب وانتشارات درست كرده، از دل اين گفتگو هم سانسورچی ها نوعی تشويق اذهان عمومی پيدا می كنند تا جلوی انتشار آن را بگيرند يا خير!