پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 
 

محمد خاتمی
بزودی برای سخنرانی
راهی امريكا می شود!

محمد خاتمی بزودی راهی واشنگتن خواهد شد. اين سفر بنا به دعوت كليسای ملی واشنگتن و برای سخنرانی راهی امريكا می شود و دولت امريكا نيز با صدور ويزا اين سفر را كه در اوج حوادث خاورميانه، ايران و لبنان انجام می شود ممكن ساخت.

روزنامه واشنگتن پست، درباره اين سفر نوشت:  تصميم كاخ سفيد برای اجازه ورود محمد خاتمی به امريكا در اوج تنش فزاينده بين امريكا و جمهوری اسلامی انجام می شود. تاريخ دقيق اين سفر هنوز اعلام نشده است.