پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


رهبر جمهوری اسلامی
زمينه مذاكرات با ايران
برای كنترل، نظارت
و تضمين اتمی فراهم است

 

رئيس جمهور سنگال به ايران سفر كرده و با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات و مذاكره كرد. رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با وی، ضمن حرف های كلی و پيچيده در زروق  لغات و اصطلاحات پر طمطراق – كه سبك خطابه گوئی و سخنرانی های اوست- يك جمله در باره فعاليت های اتمی ايران گفت كه اگر از آن ديدار و سخنرانی بتوان يك خبری را استخراج كرد، همين يك جمله است. او گفت:

ما درباره‌ی حق مسلم دست يافتن به فناوری هسته‌يی و استفاده از اين فناوری، با هيچ‌كس مذاكره نمی‌كنيم، اما اگر اين حق ما را به رسميت بشناسند درباره‌ی كنترل‌ها، نظارت‌ها و تضمين‌های جهانی حاضر به مذاكره هستيم كه زمينه‌ی چنين مذاكراتی نيز فراهم شده است.