پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 عروسی به سبك ايرانی
بازار گرمی
به سبك جمهوری اسلامی

در خانواده پورتوكالوس، يونانی مهاجر به ايالات متحده، همه نگران "تولا" هستند كه سی سالش شده و هنوز ازدواج نكرده است. تولا در خانه پدری زندگی و در رستوران يونانی پدرش كار می كند. در اين رستوران است كه يك روز با "يان" آشنا می شود. خانواده تولا كه بشدت سنتی هستند و همچنان در چارچوب فرهنگ و آموزش های كشور خود زندگی می كنند با ازدواج او با يك غيريونانی مخالفند. اما اين ازدواج عليرغم همه اين مخالفت ها و با تفاهمی كه يان نسبت به خانواده تولا و فرهنگ آنان نشان می دهد سرانجام سر می گيرد.

موضوع فيلم "ازدواج به سبك يونانی" كه در سال 2002 در آمريكا ساخته شده دستمايه فيلم "ازدواج به سبك ايرانی” شده كه حسن فتحی سازنده سريال تلويزيونی "شب دهم" آن را كارگردانی كرده است. ازدواج به سبك ايرانی نيز داستان يك جوان آمريكايی است كه می خواهد از دختر "حاج ابراهيم سرپولكی” خواستگاری كند. ماجرا با تشرف جوان آمريكايی به دين اسلام سرانجام عاقبت خوشی پيدا می كند.

هنگام نمايش اين فيلم عده ای آن را به ضديت با فرهنگ و هنر ايرانی متهم كردند كه بيش از آنكه نشان از يك برخورد و ارزيابی جدی باشد آشكارا نوعی جنگ زرگری برای بالا بردن فروش فيلم بود. امروز همه در سينمای ايران فهميده اند هر فيلمی كه شايعه مخالفت حكومت با آن برسر زبان ها بيفتد چند برابر فروش می كند.

به گفته داريوش ارجمند بازيگر نقش حاج ابراهيم سرپولكی : برخی در اظهارات خود می گويند كه اين فيلم نشان از سياست زدگی داشته و "حاج ابراهيم سرپولكی” نيز از درگير شدن با سياست وحشت دارد كه بنده با قبول اين امر، آن را نه به لحاظ نظام حاكم بر كشور، بلكه به جهت وجود برخی افراد كه منافع خود را به گونه ای در خطر می بيند، موجه می دانم . آن ها با طرح اين مباحث می‌‏خواهند ابراز وجود كنند."

اين حرفهای مبهم نه ربطی به سياست دارد و نه كسانی كه گويا منافعشان با اين فيلم به خطر افتاده است. هدف تنها بالا بردن فروش فيلم است.

در بازار مكاره ای كه جمهوری اسلامی و روحانيون درايران باز كرده اند، هر مغازه ای بجای سه نبش می تواند 7 تا 8 نبش داشته باشد. اين هم يكی از آن مغازه ها!