پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


Press Trust of India
ايران يك بمب اتم ساخته و پنهان كرده!
اگر جهان را هوشيار نكنيم، امريكا ايران را نابود خواهد كرد

"Press Trust of India" در يك گزارش تفسيری و در آستانه تشكيل شورای امنيت سازمان ملل، مدعی شد:

ايران احتمالا بمب اتمی در اختيار دارد ولی باهوشياری چنان تبليغ می كند كه هنوز در مسير بدست آوردن توانائی های هسته ای است. قصد ايران آنست كه با توانائی هسته ای خود از جهان امتياز بگيرند. ايران همه حقايق را به دنيا نگفته است و امكان دارد در حالی كه به سازمان انرژی اتمی نشان می دهد كه در حال كار بر روی يك بمب نا تمام است، بمب هسته ای تمام شده ای را در جای ديگری پنهان كرده باشد.

پروفسور "زيو الفسی” مدعی شد كه تهران می تواند بمب هسته ای را در محلی، در امكانات زيرزمينی خود پنهان كرده باشد. ايرانيان در روشهای تهديد آميز باهوش تر از هركسی هستند. آنها جهان را با بمب اتمی تهديد خواهند كرد و از دنيا در قبال عدم استفاده از بمب اتمی امتياز خواهند خواست! برای نابودی اسرائيل به 5 تا 6 بمب اتمی نياز است، اما يك بمب، يك شهر را به طور كامل ميتواند نابود كند .

ايران حتی اگر يك بمب شليك كند، آمريكا بهانه آن را خواهد يافت تا ايران را نابود كند. اگر نتوانيم مردم جهان را از اين فاجعه آگاه كنيم، آمريكا از نقشه خود كوتاه نخواهد آمد.

 ادعايی مشابه از سوی نخست وزير اسرائيل

همزمان انتشار مقاله تفسيری بالا در هندوستان، نخست وزير اسرائيل نيز كه در امريكا بسر می برد، در مصاحبه با شبكه سی. ان. ان مدعی شد كه ايران بيش از چند ماه با ساختن سلاح اتمی فاصله ندارد. او در مخالفت با كسانی كه مدعی هستند ايران پنج تا ده سال با ساختن سلاح هسته ای فاصله دارد گفت: ايران كمتر از يكسال از نظر تكنولژيكی  با بمب اتمی فاصله دارد.