پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


سينما در سيما
فيلم از هاليوود
سانسور از آقايان
و. "دفتر بی مخاطب "
حنيف مزروعی  

 

شب گذشته از شبكه سوم صحنه های از فيلم «سيريانا» با بازی شاهكار «جرج كلوني» را ديدم. متوجه نشدم صحنه های اول فيلم در مجلس پارتی تهران يا ويسكی خوردن جوانان ايرانی را چطور پخش كرد، اما ديدم كه چهره ترسناك آن مرد عرب – القاعده ای - را كه اسلحه در دست داشت و تهديد می‌كرد را به راحتی سانسور كرد.
متاسفانه طبق معمول دوبله فيلم براساس خواسته حاكميت تغيير كرده بود و سناريوی ديگری براساس آنچه امروز حاكمان می خواهند در فيلم اجرا می شد و گويی جرج كلونی و ساير دست اندركاران فيلم داشتند سناريوی جمهوری اسلامی را بازی می‌كردند.
فيلم Syriana را چند روز پيش از اين ديده بودم، اما آنچه من ديدم و آنچه من از سناريوی فيلم برداشت كردم بسيار متفاوت بود با آنچه كه ديشب در قسمت‌هايی از اين فيلم كه تحت عنوان «سينمای سلطه» پخش شد و البته اسم فيلم را هم با اجازه كارگردان و نويسنده فيلمنامه به «توطئه در خاورميانه» تغيير داده بودند ديدم.
اگر از غيرقانونی بودن حق پخش فيلم توسط رسانه ملی و عدم توجه به حقوق صاحبان اين اثر بگذريم، دست بردن در متن و سناريو و تغيير آن به صورتی كه باب سليقه آقايان، غيراخلاقی‌ترين عملی است كه می شود با يك اثر هنری – سينمايی كرد.
از نكات بامزه فيلمنامه فارسی – همان سناريو جمهوری اسلامی برای اين فيلم – اين بود كه در يك صحنه در يك مدرسه مذهبی عربی كه در طول فيلم مشخص می شود مختص شستشوی مغزی جوانان برای انجام عمليات انتحاری جهت اهداف القاعده است، اين بود كه در ديالوگ های فارسی معلم اين مدرسه القاعده داشت تئوری های نظام جمهوری اسلامی را به شاگردان و بچه های تحت تعليمش آموزش می داد، بقدری اين صحنه برای منی كه فيلم اصلی را ديده بودم مضحك بود كه نپرسيد. معلم مدرسه – القاعده – كه تا آنجا كه من می‌دانم و تحقيق كرده‌ام قاعدتا آنها به دخالت دين در دولت به هيچ عنوان معتقد نيستند در نسخه فارسی داشت اندر مزايای ادغام دين در دولت صحبت می كرد و شاگردانش – بخوانيد ملت ايران – را توجيه می كرد كه اين دو مستلزم يكديگرند و اگر نباشند فروپاشی ای مانند آنچه در نظام ليبرال دمكراسی غرب – برای فهم به اين بخش به نامه اخير رئيس جمهور به بوش مراجعه شود - بر سر ما می آيد.
جالب اينكه ميزان متنی كه اين عالم دينی داشت می‌گفت از صحنه اصلی فيلم هم بلندتر شده بود و برای لاپوشانی اين ماجرا تدوين جديدی نيز بر روی فيلم صورت گرفته بود و چندين صحنه مدام تكرار می شد.
واقعا برای مسئولين ايدئولوژيك اين نظام و صداوسيما متاسفم كه ديگر مجبور شده‌اند حرف هايشان را از طريق يك معلم مدرسه القاعده بيان كنند، آيا واقعا اينقدر در رساندن پيامشان دچار مشكل شده‌اند؟