پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 به آذين و دولت آبادی
در صف سانسور

جلد سوم زندگی سياسی - اجتماعی محمود اعتمادزاده (م.ا. به‌آذين) بيش از دو سال است كه در وزارت ارشاد منتظر مجوز نشر است. جلد اول و دوم آن با عنوان «از هر دري» پيش از اين منتشر شده‌اند.

به آذين داستان‌های كوتاهی منتشر نشده ای نيز دارد كه خانواده اش اميدوارند نويسنده توانی دوباره بيابد، چنان كه بتواند بر انتشار اين داستان ها نظارت كند. به آذين همچنان در بستر است.

 

كليدر

كاست «كليدر» محمود دولت‌آبادی پس از گذشت بيش از دو سال، هنوز مجوز نشر نگرفته است. اين كاست، بازخوانی بخش‌هايی از رمان «كليدر» با صدای دولت آبادی و تار محمدرضا لطفی است كه از اوايل سال 83 برای كسب مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفته و با انجام دوبار اصلاحات، هنوز مجوز نگرفته است.

دولت‌آبادی با اشاره به انجام اصلاحات و حذف بخش‌هايی از كاست گفت، ظاهرا می‌خواهند قسمتی به‌طور كلی نباشد كه در آن صورت، شير بی يال و دم و اشكم خواهد شد.

من آن‌چه را كه با معيارها مطابقت نمی‌كند، در اصلاحات رعايت و حذف كرده ام.