پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


آغاز به كار
تلويزيون های جديد
برای كردستان ايران

 

كانال تلويزيونی كومله پخش برنامهای محدود خود را آغاز كرد.

اين كانال از طريق ماهواره هات برد و با فركاس 12476و سيمبل رات 27500هرشب در ساعت 9 و نيم به وقت اروپای مركزی و درساعت 23 هرشب به وقت تهران پخش ميشود.

همچنين كانال تلويزيونی تيشك كه متعلق به حزب دموكرات كردستان ايران می باشد، برنامه های تلويزيونی خود را آغاز كرده است. اين كانال ماهواره ای نيزاز طريق ماهواره هات برد و برروی فركانس 12692و سيمبل رات27500واف .ا. س 3&4  هر روز برنامه های خود را از ساعت 18 به وقت اروپای مركزی آغاز می كند.