پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


جمع بندی سياسی سازمان مجاهدين انقلاب
جرقه ها، ناپايداری حاكميت را آشكار ميكند

 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، در يك نشست تشكيلاتی حوادث و رويدادهای چندهفته اخير دركشور را بررسی كرد. محسن آرمين سخنگوی اين سازمان بعنوان جمع بندی اين نشست گفت:

سر زدن يك اقدام نسنجيده كه بسياری از آن اهانت و توهين به اقوام را استنباط كردند و بی‌‏تدبيری در برخورد با واكنش‌‏های اعتراضی نسبت به اين اقدام، وضعيت شديد مديريت بحران و اقدامات شتاب‌‏زده و تند در برابر اين اعتراضات، ابعاد مختلف اين ماجرا را تشكيل می‌‏دهد.

يك كاريكاتور و طنز كه دستمايه اين بحران شد، اولين نمونه از اين سنخ نبوده و پيش از اين نيز شاهد موارد مشابه بوده ايم، بنابراين بايد پرسيد كه چرا اين كاريكاتور چنين واكنشی را برانگيخته است؟

اين امر نشان می‌‏دهد كه فضای كشور نامناسب است و به تدريج اولين نتايج آشكار چرخش سياست‌‏های كشور كه از دو سال پيش با روی كارآمدن جريان جديد آغاز شده است، نمايان می‌‏شود.
 اقدامات شعاری و پوپوليستی و بی‌‏توجهی به حقوق قانونی و به حق قوميت‌‏ها فضای فعلی را در كشور به وجود ‌‏آورده است، به گونه‌‏ای كه هر جرقه‌‏ای می‌‏تواند
ناپايداری اين وضعيت را آشكار كند.

اين وضعيت محدود به قوميت‌‏ها نيست، بلكه در عرصه‌‏های دانشگاهی، كارگری، روشنفكری و جوانان نيز اين وضعيت حاكم است.

حاكميت يكدست و غيردموكراتيك كه امكان مشاركت مردم در آن وجود ندارد، چنين نتايج اجتناب‌‏ناپذيری را در پی خواهد داشت. اين گرايشات بخشی از فرهنگ ايران است و داعيه تجزيه‌‏طلبی ندارد. تاريخ آذربايجان مبين فداركاری‌‏های اين خطه در دفاع از تماميت ارضی كشور است.

تفكری كه می‌‏كوشد نقطه اتكاء نظام را از نخبگان به سوی توده‌‏های كمتر آگاه منتقل كند و تصور می‌‏كرد با اين تبيلغات می‌‏تواند منتقدان خود را ساكت كند و هر مطالبه و خواسته به حقی را بدون پاسخ و مسكوت بگذارد، بحران زا شده است.

آرمين درباره نظر سازمان مجاهدين انقلاب پيرامون موقعيت جديد پرونده اتمی ايران و شنيده های جديد پيرامون برخی تماس های جهانی گفت:

شاهد روند تغيير تدريجی سياست‌‏ها و فروكش كردن حركت‌‏های شعاری و غير واقع‌‏بينانه و خسارت‌‏باز گذشته در زمينه هسته‌‏ای هستيم. بايد ديد مسوولان چقدر توانايی تغيير آثار زيان‌‏بار مواضع گذشته را دارند، حركت‌‏های گذشته دستيابی ايران به حقوق هسته‌‏ای خود را به تاخير انداخت. بايد ديد آيا حاكمان جديد در عادی‌‏سازی روند پرونده هسته‌‏ای و تامين حقوق ملت از طريق مذاكره و گفت‌‏وگو توانايی دارند؟