پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 
 

تاريخ سياسی ايران را دوباره خواهند نوشت
دو ديدار
در فاصله 4 دهه

از آخرين ديدارهای به آذين عكس های جديد بدست ما رسيده است. علاوه بر اين آلبوم، عكس هايی از دوران جوانی به آذين نيز برای ما ارسال شده است، كه از ميان هر دو آلبوم برای صفحه نخست دو عكس از دو ديدار را با فاصله ای به درازی 4 دهه انتخاب كرده ايم.

عكسی از ديدار سياوش كسرائی با به آذين در سالهای پيش از انقلاب 57 و عكسی از ديدار پرويز شهرياری صاحب امتياز مجله وزين "چيستا" و از برجسته ترين اساتيد رياضی و مشهورترين دگرانديش زرتشتی ايران. نزديك به 4 دهه بين اين دو عكس فاصله است. ديدار كسرائی با به آذين مربوط به روزهائی است كه تازه به آذين از زندان شاه (اعلام موجوديت كانون نويسندگان و تدوين منشور و اعلاميه تاريخی آن) بيرون آمده و عكس دوم مربوط به دوران پس از زندان 8 ساله به آذين در جمهوری اسلامی است. تاريخ سياسی ايران را دوباره خواهند نوشت!