پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

اجلاس محرمانه در كمپ ديويد
گفتند بررسی اوضاع عراق- گرفتند تصميم برای ايران؟
سفر ناگهانی و محرمانه بوش به عراق، در ميانه اجلاس كمپ ديويد


 

جلسه محرمانه سران امريكا در "كمپ ديويد" پايان يافت و يا نيمه كاره رها شد؟ هيچكس برای اين سئوال پاسخی دريافت نداشت. پرسش از آن ساعتی شروع شد كه هنوز خبرگزاری ها سرگرم پخش اخبار اجلاس كمپ ديويد با حضور سران امريكا بودند، كه ناگهان، جورج بوش از بغداد سر درآورد!َ اين سفر چنان ناگهانی و مخفی انجام شد كه حتی رهبران دولت عراق نيز غافلگير شدند. آنها در طول اجلاس كمپ ديويد، گهگاه و از طريق ماهواره به اين اجلاس دعوت شده و در بحث ها شركت می كردند و سرگرم همين احضار و بحث ها بودند كه ناگهان بوش را در بغداد يافتند!

اجلاس كمپ ديويد با بهانه كشته شدن "الزرقاوی” و بررسی اوضاع نظامی- سياسی عراق تشكيل شد، اما اندك سهمی كه نخست وزير عراق برای حضور ماهواره ای در اين كنفرانس يافت، خود نشان دهنده آن بود كه عراق كانون بحث های اين كنفرانس نيست، گرچه خروج سريع ارتش امريكا و انگلستان از عراق در دستور كار اعلام شده بود. چه انگيزه ای پشت اين تصميم خوابيده است؟ و اجلاس فوق الذکر واقعا برای مسئله عراق تشکیل شده بود؟ سئوال اصلی اينست، نه خروج نظامی از عراق!

احتمالات می گويد، پس از خروج ارتش های امريكا و انگلستان از عراق، ناخنك زدن نظامی جمهوری اسلامی به عراق بيشتر خواهد شد. حالتی كه بايد برمبنای آن بحثی در كمپ ديويد انجام شده باشد. دراينصورت آتش خصومت های قديمی و جنگ شيعه با شيعه و "شيعه و سنی عراقی و متحد هم" عليه ايران شروع نخواهد شد؟ سپاه پاسداران بعنوان نيروی مداخله گر نظامی در تيررس قرار نخواهد گرفت؟ همين جنگ زمينه كامل تر شدن فدراتيو تا مرز سه قسمته شدن عراق را فراهم نخواهد ساخت؟

ترديد نيست كه درباره اين نكات در كمپ ديويد بحث شده است، همچنان كه مسئله اتمی جمهوری اسلامی و مقابله نظامی با آن بحث شده است. شايد امريكا امروز به اين نتيجه قطعی رسيده باشد كه بهتر بود تاسيسات نظامی و كاخ های حكومتی صدام را بمباران می كرد و يا حتی خود او را در جريان همين بمباران ها می كشت تا جانشينان او از دل همان نظام بيرون آمده و با امريكا بعنوان متحد خويش پيمان می بستند!

كسی چه می داند؟ شايد در كمپ ديويد همين راه حل برای ايران به بحث گذاشته شده بود و حضور ارتش امريكا در عراق يك نقطه ضعف بود. امريكائی ها گروگانی می توانند بشوند ميان ايران و عراق. بنابراين، خروج شتابزده از عراق، تصميم شتابزده تر برای بمباران ايران را تداعی نمی كند؟ كمپ ديويد با همين هدف تشكيل نشده بود؟ اصلا مبنا و دليل تشكيل كمپ ديويد بر خلاف تمام گزارش هائی كه تاكنون منتشر شده، بجای بررسی موقعيت امريكا در عراق، بررسی بمباران ايران و تصميم نهائی دراين زمينه نبود؟ بوش برای همآهنگی منطقه ای، قبل از حمله به ایران راهی عراق نشده است؟