پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


گزارش ابطحی از ديدار با رهبر
لقمه های ناهار وحدت
زير نگاه های سنگين

 

از ناهار وحدتی كه در بيت رهبری به كارگزاران دستچين شده 28 ساله داده شد، محمد علی ابطحی نيز گزارشی در وب نوشت خود منتشر كرده كه خواندنی است:

ابطحی: در آخرين روزهای بهار، هوای تهران خيلی گرم شده است. ديشب تا دير وقت جلسه مجمع روحانيون مبارز بوديم. در مورد آخرين تحولات مسئله ی هسته ای و اخبار حاشيه ای كنار گذاشته شدن آقای نظام زاده، عضو مجمع كه سالها رئيس اوقاف بود صحبت شد. ظاهرا گفته شده بودجه ی اوقاف بايد بطور جدی صرف شبيخون فرهنگی دشمن شود. آخر جلسه هم بحث خبرگان بود و گزارش كميسيونی كه مسئول تعيين اسامی بود. در جلسه كارت دعوت ديدار با مقام رهبری را دادند. دعوت با اسم بود. با آنكه در نظام مسئول نبوديم ولی دعوت شده بوديم. امروز صبح به دليل مشكلات رفتن به داخل طرح ديرتر به جلسه مسئولان نظام رسيدم. آقای احمدی نژاد سخنرانی كرده بود و تمام شده بود. دو سالی بود كه در اين نوع مراسم شركت نكرده بودم. اعضای كابينه ی سابق، همه دعوت شده بودند. سخنرانی مقام رهبری كه تمام شد، ديد و بازديد ها و احوالپرسی ها به صورت طبيعی در بلوكهای سياسی نزديك به هم شكل گرفت. خصوصيت اصلی اين مراسم اين است كه همه ی سلايق مختلف زير يك سقف جمع ميشوند، اگرچه نگاهها خيلی سنگين است ولی می تواند به لطيف شدن فضای خشن سياسی كمك كند. اين لطافت فضا اما خيلی كوتاه مدت است و ناپايدار؛ زيرا مبانی ديدگاههای آنان متفاوت است. خيلی دوست داشتم امكان عكس گرفتن داشتم ولی بدليل مسائل بالای امنيتی به هيچكس اجازه ورود موبايل ندادند. از قديم هم عادت داشتيم كه وقتی به بيت رهبری ميرويم موبايل را باخود نبريم.