پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


در وزارت دفاع شايع است
مشكل با امريكا حل شده
دو ماه ديگر اعلام می شود

 

در ميان نيروهای نظامی و بويژه در وزارت دفاع بيش از مطبوعات و در ميان مردم، بحث پيرامون احتمال حمله به ايران جريان دارد. اخبار مربوط به تحركات نظامی امريكا با دقت دنبال می شود و متعاقب آن نگرانی ها شديدتر. از جمله شايعاتی كه برای كنترل نگرانی ها و يا واكنش نسبت به تصميمات پشت پرده شورای امنيت ملی جريان دارد يكی هم اينست كه مشكل با امريكا حل شده ولی خبرش صلاح نيست تا دو ماه ديگر اعلام شود. بيشتر گمان می رود كه اين شايعه را يا با هدف كاهش نگرانی ها و يا با هدف زمينه سنجی افكار نظامی ها پخش كرده اند.

حتی در بدنه نظام و در امنيتی ترين بخش ها نيز اكنون اعتقاد براينست كه وضع بحرانی است و امكان ادامه آن نيز وجود ندارد، اما عقب نشينی هم به همان اندازه جلو رفتن خطرناك است. شايد آن خبر حل مشكل با امريكا را با هدف كاهش نگرانی نظامی ها پخش كرده باشند، زيرا چيزی برای معامله و مذاكره وجود ندارد، درحاليكه مسير طی شده در يكسال گذشته تقريبا جائی برای بازگشت باقی نگذاشته است.