پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


الهام علی اف در امریکا

 

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان پس فردا وارد امریکا شده و در کاخ سفید با جورج بوش بر سر مسائل اتمی ایران مذاکره می کند. او سپس طی سه روزی که در امریکا بسر خواهد برد، با ديک چنی معاون رئيس جمهور و دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا نيز ديدار خواهد کرد. همسوئی جمهوری آذربایجان با نقشه امریکا برای ایران محور اصلی این سفر و مذاکرات است. بخشی از این همسوئی به تبدیل جمهوری آذربایجان به پشت جبهه ای برای تقویت ناسیونالیسم در آذربایجان و نقش رسانه های تصویری جمهوری آذربایجان مربوط خواهد بود که در اینسوی مرز( ایران) بینندگان بی شمار دارد، بخش دیگر نیز به استفاده امریکا از پایگاه های نظامی جمهوری آذربایجان برای حمله به ایران باز می گردد.