پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

يك نمايشنامه درتهران
يك ملت را
چگونه ازظلم حاكم آگاه كنيم؟

حسين‌ محب‌اهری‌، بازيگر تئاتر و تلويزيون‌ نمايش‌ "نقل‌ پرومته" را  در اداره‌ تئاتر تمرين‌ می‌كند. نويسنده اين نمايش هادی حوری و كارگردانی آن كار مشترك حسن سرچاهی و هادی حوری است.

به گفته حسين‌ محب‌اهری اين‌ نمايش‌ از تلفيق‌ اساطير شاهنامه‌ و پرومته‌ شكل‌ می‌گيرد. يك‌ حاكم‌ ملت‌ خود را سركيسه‌ می‌كند و از آنها مدام‌ باج‌ می‌گيرد.
يك‌ نقال‌ با نقل‌ شاهنامه‌ و قصه‌ای شبيه‌ به‌ قصه‌ پرومته‌ می‌خواهد ملت‌
را از ظلم‌های حاكم‌ آگاه‌ سازد. محب اهری نقش نقال اين نمايش را بعهده داد.

حسين محب اهری كه متولد 1330 تهران است. تحصيلات خود را در رشته كارشناسی ادبيات از مدرسه عالی ادبيات و زبان های خارجی در سال 1358 به پايان رسانده است. وی از قبل از انقلاب تا به امروز در ده‌ها نمايش و ئتاتر و برنامه تلويزيونی بازی كرده است.

محب‌اهری همچنين‌ يك‌ نمايشنامه‌ به‌ قلم‌ خود و تحت‌ عنوان‌ "فرود اضطراری يك‌ حواصيل‌ روی پشت‌بام‌ خانه‌ يك‌ ويولونيست‌"  نوشته‌ و به‌ شورای نظارت‌ و ارزشيابی مركز هنرهای نمايشی ارائه‌ كرد تا در صورت‌ موافقت‌ مركز آن‌ را در نيمه‌ اول‌ سال‌جاری به‌ صحنه‌ بياورد.  
وی درباره‌ اين‌ نمايش‌ گفته است‌: "يك‌ حواصيل‌ از آسمان‌ها به‌ زمين‌ فرود می‌آيد و از كارهای ناشايستی كه‌ بشر بر روی زمين‌ انجام‌ داده‌ است‌ بسيار بدش‌ می‌آيد به‌ گونه‌ای كه‌ در اين‌ نمايش‌ وضعيت‌ فعلی جوامع‌ انسانی زير سوال‌ می‌رود."  
اهری همچنين‌ در يك‌ قسمت مجموعه‌ تلويزيونی "راه‌ شب" همراه‌ محمدعلی كشاورز و رضا بابك‌ در نقش‌ سه‌ سالخورده‌ بازی می‌كنند." داريوش فرهنگ كارگردان اين نمايش است.