پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


نسل جديد رمان نويسان ايران
 

جعفر مدرس صادقی سيزدهمين رمانش را در دست دارد و اميدوار است تا پايان سال آن را به پايان ببرد.

در نمايشگاه كتاب امسال كه هفته آينده قرار است در تهران گشايش يابد، تجديد چاپ جديد سه كتاب او عرضه می‌شوند: «گاوخوني» كه به ‌چاپ ششم رسيده و «سرگذشت حاجی بابای اصفهاني» كه تازه از چاپ چهارم خارج شده است. «شاه‌كليد» او نيز قرار است برود برای چاپ چهارم. رمان كوتاه «گاوخوني» را بهروز افخمی فيلمنامه كرده است.  در 27 سالی كه پشت سر مانده چهره های جديدی جايگزين چهره های به تاريخ پيوسته ادبيات ايران شده و يا دارند می شوند. با آنها بايد آشنا شد.