پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


بازداشت جهانبگلو
بازی تكراری  قاضی مرتضوی

 

در روزهای اخير اخبار متناقضی پيرامون بازداشت امنيتی رامين جهانبگلو درتهران منتشر شده است. هنوز هيچكس نمی داند جهانبگلو به چه اتهامی بازداشت شده و هيچ مقام قضائی و يا امنيتی نيز اساسا بازداشت او را تائيد نمی كند. اين درحالی است كه در دستگاه قضائی اختلاف و رقابت به اوج خود رسيده و تلاش برای جاكن كردن قاضی مرتضوی وارد مراحل نهائی خود شده است. اين احتمال كه قاضی مرتضوی در آخرين روزهای دادستانی خود يك فصل ديگری را با دستگيری جهانبگلو باز كرده باشد تا به بهانه اين پرونده جديد بر سرجای خود بماند كم نيست. يعنی همان بازی كه در جريان بازداشت سلطانی از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر ايران و وكيل اكبر گنجی و زهرا كاظمی در آورد. تخصص او در درست كردن پرونده جاسوسی است. پرونده ای كه برای عباس عبدی هم تشكيل داد و از زهرا كاظمی نيز همين اعتراف را می خواست بگيرد كه زير شكنجه و بر سر ضربه مغزی كشته شد.

خانواده جهانبگلو نيز با احتياط بسيار بازداشت او را تائيد كرده اند اما آنها نيز جزئيات مراجعه به منزل، تفتيش احتمالی خانه و بردن جهانبگلو را شرح نمی دهند.

او سرپرستى گروه انديشه معاصر در دفتر پژوهشهاى فرهنگى است و حدس و گمان هائی كه درباره نوشتن كتاب هائی در باره مدرنيته و يا مصاحبه با برخی راديو های خارجی بعنوان اتهام او می زننده خنده دار تر از آنست كه بتوان قبول كرد. بنابراين عمدتا بايد همان فرض اول، يعنی بازی جديد مرتضوی دانست كه احتمال گرفتن يخ او دراين شرايط و اين بار دشوار بنظر می رسد و ماجرا سازی جديد قبل از تبديل شدن به يك جنجال جديد بايد خاتمه يابد و احتمالا خانواده او نيز در انتظار اين رويداد، تمايلی به شرح جزئيات ماجرا بازداشت او ندارند.